Helse, miljø og sikkerhet

Naturhistorisk museum skal være en organisasjon bygget på tillit og faglig stolthet, og skal tilby et arbeidsmiljø der trivsel, gjensidig respekt, helse, sikkerhet og yteevne ivaretas. NHM skal sørge for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold for ansatte, skape gode arbeidsprosesser og øke den gode dialog i hverdagen.  Arbeidet ved NHM skal være preget av åpenhet, kunnskapsdeling og respekt. På denne måten skal NHM utvikle et faglig og sosialt arbeidsmiljø og produsere faglige resultater av høy kvalitet. NHM skal i tillegg ha en bevisst etisk holdning i forhold til ytre miljø.

HMS-mål ved Naturhistorisk museum

  • Et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter
  • En handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon
  • Tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger
  • En fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø

Ansvaret for at Arbeidsmiljøloven blir fulgt ligger i linjen

Ved NHM har museumsdirektør det øverste ansvar. Seksjonsledere har HMS ansvar for sine seksjoner. Verneombudene skal påse at loven blir fulgt.

HMS-koordinator har ikke ansvar, men fungerer som støtte for linjeledelsen og  står for den overordnede fremdriften.

 


Varsling

Verneombud og lokalt hovedverneombud

LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Sikker jobbanalyse ved Naturhistorisk museum

Radonmåling på Tøyen 2018

Annet

I forbindelse med oppdrag må NHM som leverandør gi en HMS-erklæring (passordbeskyttet)


Lokal beredskapsplan

Lokal beredskapsplan for Naturhistorisk museum

 


Si fra! Trafikklys

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 10. feb. 2021 10:48