English version of this page

Forsking og samlingar

Naturmangfald er hovudtema for all forsking ved NHM. Naturmangfaldet gjeld biologisk og geologisk forsking som skildrar mangfaldet (variasjonen) i naturen og søkjer forklaringar på prosessane som leier fram til dette mangfaldet.

Det biologiske mangfaldet (arts- og gen-mangfaldet) og fordelinga av det i naturen vert studert innan biosystematikk (taksonomi), mangfaldet av artar og naturtypar (på ulike romlege skalaar) og det ikkje-levande miljøet innan delar av økologifaget. Mangfaldet av mineralar og bergartar vert studert innan geologifaget.

Dei vitskaplege samlingane er museet si ryggrad. Samlingane er utgangspunktet for ein stor del av den forskinga som føregår ved museet. Dei vert nytta av forskarar utanfor museet, ved personlig besøk til samlingane, eller ved utlån av materiale.

Naturhistorisk museum er Norge si største samling av naturvitskapelege objekt og omtrent 6,2 millionar objekt finnast i magasina våre. Mykje av materialet er uerstatteleg, blant anna fordi stadane det kjem frå til dømes er blitt øydelagt, utbygd eller endra. Difor har museet eit stort ansvar for å ivareta materialet på best mogleg måte.

Publikasjonar frå Naturhistorisk museum

CEEDProfessor Reidar Trønnes fra NHM leder gruppen Deep Earth Materials and Dynamics ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED).

CEED er ett av Forskningsrådets sentre for fremragende forskning i perioden 2013-23.

 

Forskningsinfrastruktur

Naturhistorisk museum er vertskap for den nasjonale noden av Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF har som oppgave å gjøre data om jordas biologiske mangfold tilgjengelig for alle på nett.

Utdanning ved museet

Er du fascinert av jordens enorme mangfold av liv og mineraler og funderer du på en karriere som museumsforsker, i naturvern eller som lærer, så kan våre kurs og masteroppgaver være noe for deg.

Evolusjon

All forskning og formidling ved Naturhistorisk museum, UiO, bygger på det vitenskapelige prinsipp at jordkloden og alt liv som finnes her er et resultat av naturlige biologiske og geologiske prosesser.

Forskning i Arktis

Norge har lang tradisjon innen arktisk og annen polarforskning. For Naturhistorisk museum har utforskningen av Arktis og Nordområdene fortsatt høy prioritet.