Harald Bratli

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Harald Bratli
English version of this page
Telefon +47 22851643
Mobiltelefon +47 40100813
Rom 224
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus

Faglige interesser

Jeg arbeider med vegetasjonsøkologi, først og fremst innen kulturlandskap og semi-naturlige naturtyper og i skog, men er også interessert i andre åpne naturtyper som strandeng, sanddyner, rasmark og berg. Jeg har også erfaring fra fjell- og myrvegetasjon. Jeg er opptatt av effekter av skjøtsel og gjengroing i semi-naturlige naturtyper. Populasjonsbiologi er et annet interessefelt, der jeg for tiden har prosjekter knyttet til truete karplanter. Jeg er også interessert i metoder for klassifisering av naturtyper og kartlegging av natur, og arbeider med dokumentasjon og utvikling av Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Undervisning

BIO4120 - Norsk naturvariasjon

Bakgrunn

Forsker ved Norsk institutt for skog og landskap fra 1998. Forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fra 2011, bistilling ved NINA fra 2016. Førsteamanuensis ved NHM, UiO fra 2016.

 

Samarbeid

Biodiversitet på 3 nivåer: kartlegging og strekkoding av skorpelaver og lavboende sopper i norske regnskoger (NTNU Vitenskapsmuseet)

Fra grasmark til blomstereng (NIBIO)

Emneord: Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi

Publikasjoner

 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond & Lieungh, Eva (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X.  29(11), s 1887- 1906 . doi: 10.1111/geb.13164 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Gough, Leonie; Bratli, Harald; Haugan, Reidar & Nordén, Björn (2015). Overvåking av sjeldne og rødlistede lav på gamle eiker – lærdommer fra et pilotstudium. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  73(1), s 57- 63 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil & Bratli, Harald (2014). Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  72(4), s 235- 248 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordén, Bjørn; Jordal, J. & Bratli, Harald (2013). Bacidia incompta, Pyrenula nitidella and Schismatommadecolorans, three lichen species on old deciduous trees new to Norway. Graphis Scripta.  ISSN 0901-7593.  25(2), s 44- 47
 • Bratli, Harald; Holien, Håkon & Rønning, Gunhild (2012). Myrflatbelg Lathyrus palustris ssp.palustris gjenfunnet i Steinkjer. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  70(2), s 126- 128
 • Normander, Bo; Levin, Gregor; Auvinen, Ari-Pekka; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil; Hedblom, Marcus; Glimskär, Anders & Gudmundsson, Gudmundur A. (2012). Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity-Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators.  ISSN 1470-160X.  13(1), s 104- 116 . doi: 10.1016/j.ecolind.2011.05.017 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Engan, Gunnar; Fjeldstad, Helge; Gaarder, Geir; Larsen, Bjørn Harald & Nordbakken, Jørn-Frode (2011). Utprøving av NiN versjon 1.0 som naturtypekartleggingssystem, I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel 1.  s 11 - 98
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Bratli, Harald (2011). Romlig prediksjonsmodellering av kulturmarkseng i Oppdal kommune (Sør-Trøndelag), I: Rune Halvorsen (red.),  Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser.  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  ISBN 978-82-7970 022 7.  kapittel IV.  s 127 - 151
 • Sverdrup-Thygeson, Anne & Bratli, Harald (2011). Store, gamle løvtrær - levested for et mylder av insekter, sopp, lav og moser, I: Sigmund Hågvar & Bredo Berntsen (red.),  Norsk urskog og gammelskog.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-471-1.  Del 4 Norge - landet med de mange skogtypene.  s 169- - 181
 • Bratli, Harald; Jørgensen, Per Magnus; Haugan, Reidar & Johnsen, John Inge (2010). Catapyrenium psoromoides, new to Norway. Graphis Scripta.  ISSN 0901-7593.  22, s 9- 13
 • Solstad, Heidi; Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Bratli, Harald; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2010). Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta, I:  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  Kapittel.  s 155 - 182
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2010). Lav Lichenes, In  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  faglig_bok_forlag.  s 125 - 137 Vis sammendrag
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2010). Lav "Lichenes", I:  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  kapitel.  s 125 - 137
 • Liu, Hai Ying; Økland, Tonje; Halvorsen, Rune; Gao, J.X; Liu, Q.R.; Eilertsen, O. & Bratli, H (2008). Gradient analyses of forests ground vegetation and its relationships to environmental variables in five subtropical forest areas, S and SW China. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  32, s 1- 196
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Økland, Rune Halvorsen; Bakkestuen, Vegar; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd (2007). Endringer for utvalgte arter i granskogsområder og bjørkeskogsområder 1988-2007, I: Erik Fremstad (red.),  Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2006: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-1824-5.  Kapittel 3.  s 33 - 37
 • Heegaard, Einar; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2007). Regularity of species richness relationships to patch size and shape. Ecography.  ISSN 0906-7590.  30(4), s 589- 597 . doi: 10.1111/j.0906-7590.2007.04989.x
 • Bratli, Harald; Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen; Drarnstad, Wenche E.; Økland, Rune Halvorsen; Elven, Reidar; Engan, Gunnar; Fjellstad, Wendy; Heegaard, Einar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2006). Patterns of variation in vascular plant species richness and composition in SE Norwegian agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment.  ISSN 0167-8809.  114(2-4), s 270- 286 . doi: 10.1016/j.agee.2005.10.022
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2006). Karplanter - Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta, I: J.A. Kålås; Å. Viken & T. Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 8292838007.  Kapittel.  s 155 - 175
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2006). Karplanter. Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta, I: John Atle Kålås; Åslaug Viken & Torkild Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-00-6.  Kapittel.  s 155 - 176
 • Holien, Håkon; Timdal, Einar; Bratli, Harald; Tønsberg, Tor & Haugan, Reidar (2006). Lav Lichenes, I:  Norsk rødliste 2006 = 2006 Norwegian Red List.  Artsdatabanken.  faglig_bok_forlag.  s 129 - 139
 • Often, Anders; Wesenberg, Jan & Bratli, Harald (2006). Klarer hartmansstarr Carec hartmanii seg i Oslo og Akershus?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  64(3), s 158- 165
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2006). Lav "Lichenes", I: J.A. Kålås; Å. Viken & T. Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 8292838007.  Kapittel.  s 129 - 139
 • Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H; Dramstad, WE; Edvardsen, Anette; Engan, Gunnar; Fjellstad, Wendy; Heegaard, Einar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2006). Scale-dependent importance of environment, land use and landscape structure for species richness and composition of SE Norwegian modern agricultural landscapes. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  21, s 969- 987
 • Bratli, Harald & Hansen, Lars Ove (2004). The wasp spider Agriope bruennichi (Scopoli, 1772) (Araneae, Araneidae) observed in Norway. Norwegian Journal of Entomology.  ISSN 1501-8415.  51(2), s 183- 185

Se alle arbeider i Cristin

 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Høitomt, Torbjørn; Ihlen, Per G. & Brynjulvsrud, John Gunnar (2021). Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for beskrivelse av fossesprutsoner i Natur i Norge (NiN). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 99. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Stokke, Bård Gunnar; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A. K.; Framstad, Erik & Vassvik, Linn (2021). Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter. NINA rapport. 1974. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 100. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Bratli, Harald; Often, Anders & Stabbetorp, Odd Egil (2021). VIP-status gir sjelden naturtype spesialbehandling. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning.
 • Aamlid, Trygve; Bratli, Harald; Hanslin, Hans Martin; Knudsen, Geir; Sundsdal, Kristine & Svalheim, Ellen (2020). Prosjekt "Fra grasmark til blomstereng" - bakgrunn og noen foreløpige resultater.
 • Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Olsen, Siri Lie; Bratli, Harald; Often, Anders & Bakkestuen, Vegar (2020). Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020. NINA rapport. 1910. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2020). Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 094. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hanslin, Hans Martin; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Bratli, Harald & Normann, Karin (2020). Metoder til udpining af græs i rough-arealer. Greenkeeperen.  34(1), s 18- 20
 • Hanslin, Hans Martin; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Kollmann, Johannes; Knudsen, Geir & Bratli, Harald (2020). From dense swards to biodiverse roughs.
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge & Aarrestad, Per Arild (2019). Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4.
 • Halvorsen, Rune; Bratli, Harald & Wollan, Anders Kvalvåg (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3442-9.  4.  s 46 - 79 Vis sammendrag
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2019). Restaurering av gamle styvingstrær på Øvre Ramse, Åmli, Aust-Agder. Oppfølging av restaurerte styva eiker og almer.. NIBIO Rapport. 158. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Nilsen, Anne-Barbi (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Bratli, Harald & Skarpaas, Olav (2017). God økologisk tilstand i hvert økosystem. Naturlig åpne områder under skoggrensa, I: Signe Nybø & Marianne Evju (red.),  Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd.  Ekspertrådet for økologisk tilstand.  ISBN 978-82-690860-1-0.  4.7.  s 136 - 141
 • Evju, Marianne; Bratli, Harald & Skarpaas, Olav (2017). Naturlig åpne områder under skoggrensa.
 • Often, Anders; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd Egil (2017). Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark. Vis sammendrag
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. NINA rapport. 1110. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald (2016). Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015. NINA Kortrapport. 20.
 • Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars & Myklebost, Heidi Elin (2016). Natur i Norge (NiN 2.0) en innføring i teori system og kartlegging. Del 2 - Natursystemer.
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag Inge (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0).
 • Bratli, Harald & Svalheim, Ellen (2016). Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015. NINA Kortrapport. 24. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild & Myklebost, Heidi Elin (2016). Natur i Norge (NiN 2.0)en innføring i teori, system og kartlegging. Del 3 - Natursystemer og landskap.
 • Myklebost, Heidi Elin; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars & Bratli, Harald (2016). Natur i Norge (NiN 2.0), en innføring i teori, system og kartlegging. Del 4 - Kartlegging.
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2016). Solblom Arnica montana i åtte lokaliteter i Aust- og Vest-Agder. NIBIO Rapport. 54. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne & Ødegaard, Frode (2015). Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. NINA temahefte. 61.
 • Bratli, Harald; Evju, Marianne & Stabbetorp, Odd Egil (2015). Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA rapport. 1171. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil & Wesenberg, Jan (2015). Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. Rapport (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 2015:3. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil & Wesenberg, Jan (2015). Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014. NINA rapport. 1120. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald & Ødegaard, Frode (2015). Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA rapport. 1170. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag-Inge (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler.
 • Bratli, Harald; Evju, Marianne; Jordal, John Bjarne; Skarpaas, Olav & Stabbetorp, Odd Egil (2014). Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. NINA rapport. 1100. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2014). Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. NINA rapport. 1047. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil & Aarrestad, Per Arild (2014). Effekter av nitrogenutslipp fra veitrafikk på vegetasjon. Statens vegvesens rapporter. 272. Vis sammendrag
 • Holien, Håkon; Bratli, Harald & Jordal, John Bjarne (2014). Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag: Supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag. 165.
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2014). Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking. Bioforsk Rapport. 162. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Bjørn; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne & Ødegaard, Frode (2013). ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen.  ISSN 0028-0887.  (2-2013), s 90- 103 Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Holien, Håkon & Rønning, Gunhild (2012). Kartlegging av naturtyper i Innherred 2009-2010 med vekt på Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Oppdragsrapport fra Skog og Landskap. 03/12.
 • Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Norderhaug, Ann & Svalheim, Ellen (2012). Naturfaglig grunnlag for handlingsplan naturbeitemark og hagemark. Bioforsk Rapport. 193. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Jordal, John Bjarne & Pedersen, Oddvar (2012). Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk Rapport. 129. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald (2011). Overvåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myr. Rapport fra Skog og landskap. 10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil & Sverdrup-Thygeson, Anne (2011). Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. NINA rapport. 714. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Jordal, John Bjarne & Ødegaard, Frode (2011). Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. NINA rapport. 683. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil & Ødegaard, Frode (2011). Hule eiker - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. NINA rapport. 710. Vis sammendrag
 • Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne & Halvorsen, Rune (2011). Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. NINA rapport. 713. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd; Brandrud, Tor Erik; Wollan, Anders K.; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode; Blom, Hans & Næss, Camilla (2010). Hotspot truete arter.
 • Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald & Sverdrup-Thygeson, Anne (2010). Dokumentasjon av sopp, lav og insekter etter Froland-brannen. Oppdragsrapport fra Skog og Landskap. 06. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Norderhaug, Ann; Bele, Bolette; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd Egil (2010). Åpent lavland., I: Signe Nybø (red.),  Naturindeks for Norge 2010..  Direktoratet for naturforvaltning.  ISBN 978-82-7072-419-2.  5.  s 70 - 78
 • Solstad, Heidi & Bratli, Harald (2010). Myrflangre Epipactis palustris. Artsdatabankens faktaark.  ISSN 1504-9140.  (157)
 • Solstad, Heidi & Bratli, Harald (2010). Rød skogfrue Cephalanthera rubra. Artsdatabankens faktaark.  ISSN 1504-9140.  (158)
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald & Ødegaard, Frode (2010). Eikeskog og gamle eiketrær: Viktige hotspot-habitater for rødlistearter i Norge. Naturen.  ISSN 0028-0887.  (2), s 74- 89
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik & Ødegaard, Frode (2010). Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker. NINA rapport. 631. Vis sammendrag
 • Thunes, Karl H; Bratli, Harald & Øyen, Bernt-Håvard (2010). Påvirkning på biologisk mangfold fra veger og vegtrafikk. Forprosjekt. Oppdragsrapport fra Skog og Landskap. 14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald & Blom, Hans H. (2009). Eik - viktige levesteder for lav. Glimt fra Skog og landskap. 02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lange, Holger; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Aas, Wenche; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Bratli, Harald; Eich-Greatorex, Susanne; Eldhuset, Toril Drabløs; Hansen, Kjersti Holt; Økland, Tonje; Røsberg, Ingvald; Sogn, Trine Aulstad & Timmermann, Volkmar (2009). Effects of increased biomass removal on the biogeochemistry of two Norwegian forest ecosystems..
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2009). Lauvingsliene på Øvre Ramse, Åmli kommune Aust-Agder. Skjøtsel og overvåkning.. Bioforsk Rapport. 195. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik; Skarpaas, O; Stabbetorp, O; Wollan, Anders & Ødegaard, Frode (2009). Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. NINA rapport. 528. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove; Halvorsen, Gunnar; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil & Ødegaard, Frode (2008). Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking. NINA rapport. 317. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd Egil (2008). Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune. NINA rapport. 397. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane & Dramstad, Wenche (2008). 3Q - Biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap. Status og utviklingstrekk. Dokument fra Skog og landskap. 01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lyngstad, Anders; Bratli, Harald; Rønning, Gunhild & Aune, Egil Ingvar (2007). Naturtypekartlegging i Røyrvik kommune. Rapport. 1. Vis sammendrag
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav & Ødegaard, Frode (2007). Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006. NINA rapport. 238. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2006). Karplanter. Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta, s. 155-175 i Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (red): Norsk rødliste 2006 / Norwegian red list.
 • Dramstad, Wenche; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy; Engan, Gunnar; Økland, Tonje; Pedersen, Oddvar; Solstad, Heidi & Heegaard, Einar (2005). Hva et kart kan fortelle. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  65, s 117- 123
 • Lyngstad, Anders; Bratli, Harald & Rønning, Gunhild (2005). Naturtypekartlegging i Flatanger kommune. Rapport. 6.
 • Økland, T.; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H. & Eilertsen, O. (2004). Endringer i planteartsmangfold i granskog i perioden 1988-2002. NIJOS Rapport. 6.
 • Stokland, Jogeir Nicolai; Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane & Dramstad, Wenche (2004). Overvåking av kulturlandskapets biologiske mangfold - aktuelle moduler for 3Q. NIJOS-rapport. 12/04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald & Eilertsen, Odd (2004). Endringer i planteartsmangfold i granskog i perioden 1988-2002 - Nasjonalt nettverk av flater for intensivovervåking i skog. NIJOS-rapport. 06/04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • He, Yi; Gao, Jixi; Liu, Haiying; Liu, Zhengtao; Liu, Feng; Zhang, Xiaoshan; Guo, Jingheng; Wang, Yanhui; Shang, He; Yu, Pengtao; Zhu, Jianhua; Han, Jingjun; Yao, Bin; Hu, Xiyon; Zhang, Xiaoquan; Shao, Min; Zeng, Limin; Jin, Lei; Duan, Lei; Liu, Quanru; Zhao, Dawei; Zhang, Dongbao; Chen, Shengliang; Xiang, Renjun; Chang, Yi; Zhang, Jinhong; Luo, Jiahai; Zhang, Zhanyi; Xiao, Jinsong; Peng, Xiaoyu; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin; Aas, Wenche; Tørseth, Kjetil; Mulder, Jan; Sogn, Trine; Eilertsen, Odd; Økland, Tonje; Bratli, Harald; Angell, Valter; Solberg, Svein; Myking, Tor; Lydersen, Espen; Larssen, Thorjørn & Tang, Dagang (2003). Integrated Monitoring Program on Acidification of Chinese Terrestrial Systems IMPACTS; Summary report 2002. Vis sammendrag
 • Jansen, Ivar; Bratli, Harald; Johansen, Bernt; Lieng, Einar & Moen, Asbjørn (2000). Satellittdata til kartlegging av biologisk mangfold. Utprøving av satellittdata i naturtypekartlegging og overvåking av biologisk mangfold.
 • Bratli, Harald & Often, Anders (1998). Botaniske registreringer på Tronfjell, Alvdal kommune.
 • Bratli, Harald & Timdal, Einar (1998). Lavfloraen på Langesundstangen, Bamble kommune. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2016 16:35 - Sist endret 29. jan. 2018 16:32