Harald Bratli

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Harald Bratli
English version of this page
Telefon +47 22851643
Rom 224
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg arbeider med vegetasjonsøkologi, først og fremst innen kulturlandskap og semi-naturlige naturtyper og i skog, men er også interessert i andre åpne naturtyper som strandeng, sanddyner, rasmark og berg. Jeg har også erfaring fra fjell- og myrvegetasjon. Jeg er opptatt av effekter av skjøtsel og gjengroing i semi-naturlige naturtyper. Populasjonsbiologi er et annet interessefelt, der jeg for tiden har prosjekter knyttet til truete karplanter. Jeg er også interessert i metoder for klassifisering av naturtyper og kartlegging av natur, og arbeider med dokumentasjon og utvikling av Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Undervisning

BIO4120 - Norsk naturvariasjon

Bakgrunn

Forsker ved Norsk institutt for skog og landskap fra 1998. Forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fra 2011, bistilling ved NINA fra 2016. Førsteamanuensis ved NHM, UiO fra 2016.

 

Samarbeid

Biodiversitet på 3 nivåer: kartlegging og strekkoding av skorpelaver og lavboende sopper i norske regnskoger (NTNU Vitenskapsmuseet)

Fra grasmark til blomstereng (NIBIO)

Emneord: Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Publisert 29. juli 2016 16:35 - Sist endret 29. jan. 2018 16:32