Harald Bratli

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Harald Bratli
English version of this page
Telefon +47 22851643
Mobiltelefon +47 40100813
Rom 224
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg arbeider med vegetasjonsøkologi, først og fremst innen kulturlandskap og semi-naturlige naturtyper og i skog, men er også interessert i andre åpne naturtyper som strandeng, sanddyner, rasmark og berg. Jeg har også erfaring fra fjell- og myrvegetasjon. Jeg er opptatt av effekter av skjøtsel og gjengroing i semi-naturlige naturtyper. Populasjonsbiologi er et annet interessefelt, der jeg for tiden har prosjekter knyttet til truete karplanter. Jeg er også interessert i metoder for klassifisering av naturtyper og kartlegging av natur, og arbeider med dokumentasjon og utvikling av Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Undervisning

BIO4120 - Norsk naturvariasjon

Bakgrunn

Forsker ved Norsk institutt for skog og landskap fra 1998. Forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fra 2011, bistilling ved NINA fra 2016. Førsteamanuensis ved NHM, UiO fra 2016.

 

Samarbeid

Biodiversitet på 3 nivåer: kartlegging og strekkoding av skorpelaver og lavboende sopper i norske regnskoger (NTNU Vitenskapsmuseet)

Fra grasmark til blomstereng (NIBIO)

Emneord: Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi

Publikasjoner

 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars & Simensen, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography. ISSN 1466-822X. 29(11), s. 1887–1906. doi: 10.1111/geb.13164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald & Horvath, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia. ISSN 0340-269X. 49(2), s. 135–148. doi: 10.1127/phyto/2018/0293. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Gough, Leonie; Bratli, Harald; Haugan, Reidar & Nordén, Björn (2015). Overvåking av sjeldne og rødlistede lav på gamle eiker – lærdommer fra et pilotstudium. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 73(1), s. 57–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil & Bratli, Harald (2014). Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 72(4), s. 235–248. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordén, Bjørn; Jordal, J. & Bratli, Harald (2013). Bacidia incompta, Pyrenula nitidella and Schismatommadecolorans, three lichen species on old deciduous trees new to Norway. Graphis Scripta. ISSN 0901-7593. 25(2), s. 44–47.
 • Bratli, Harald; Holien, Håkon & Rønning, Gunhild (2012). Myrflatbelg Lathyrus palustris ssp.palustris gjenfunnet i Steinkjer. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 70(2), s. 126–128.
 • Normander, Bo; Levin, Gregor; Auvinen, Ari-Pekka; Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil & Hedblom, Marcus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity-Exemplified in the Nordic countries. Ecological Indicators. ISSN 1470-160X. 13(1), s. 104–116. doi: 10.1016/j.ecolind.2011.05.017.
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Bratli, Harald (2011). Romlig prediksjonsmodellering av kulturmarkseng i Oppdal kommune (Sør-Trøndelag). I Halvorsen, Rune (Red.), Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970 022 7. s. 127–151.
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Engan, Gunnar; Fjeldstad, Helge & Gaarder, Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Utprøving av NiN versjon 1.0 som naturtypekartleggingssystem. I Halvorsen, Rune (Red.), Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970 022 7. s. 11–98.
 • Sverdrup-Thygeson, Anne & Bratli, Harald (2011). Store, gamle løvtrær - levested for et mylder av insekter, sopp, lav og moser. I Hågvar, Sigmund & Berntsen, Bredo (Red.), Norsk urskog og gammelskog. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-471-1. s. 169-–181.
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2010). Lav Lichenes, Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-26-6. s. 125–137.
 • Bratli, Harald; Jørgensen, Per Magnus; Haugan, Reidar & Johnsen, John Inge (2010). Catapyrenium psoromoides, new to Norway. Graphis Scripta. ISSN 0901-7593. 22, s. 9–13.
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2010). Lav "Lichenes", Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-26-6. s. 125–137.
 • Solstad, Heidi; Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Bratli, Harald & Fremstad, Eli [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta, Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-26-6. s. 155–182.
 • Liu, Hai Ying; Økland, Tonje; Halvorsen, Rune; Gao, J.X; Liu, Q.R. & Eilertsen, O. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Gradient analyses of forests ground vegetation and its relationships to environmental variables in five subtropical forest areas, S and SW China. Sommerfeltia. ISSN 0800-6865. 32, s. 1–196.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Økland, Rune Halvorsen; Bakkestuen, Vegar; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd (2007). Endringer for utvalgte arter i granskogsområder og bjørkeskogsområder 1988-2007. I Fremstad, Erik (Red.), Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2006: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Norsk institutt for naturforskning . ISSN 978-82-426-1824-5. s. 33–37.
 • Heegaard, Einar; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar & Pedersen, Oddvar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Regularity of species richness relationships to patch size and shape. Ecography. ISSN 0906-7590. 30(4), s. 589–597. doi: 10.1111/j.0906-7590.2007.04989.x.
 • Holien, Håkon; Timdal, Einar; Bratli, Harald; Tønsberg, Tor & Haugan, Reidar (2006). Lav Lichenes, Norsk rødliste 2006 = 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken. s. 129–139.
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein & Fremstad, Eli [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Karplanter. Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta. I Kålås, John Atle; Viken, Åslaug & Bakken, Torkild (Red.), Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-00-6. s. 155–176.
 • Timdal, Einar; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Holien, Håkon & Tønsberg, Tor (2006). Lav "Lichenes". I Kålås, J.A.; Viken, Å. & Bakken, T. (Red.), Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. ISSN 8292838007. s. 129–139.
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein & Fremstad, Eli [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Karplanter - Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta. I Kålås, J.A.; Viken, Å. & Bakken, T. (Red.), Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. ISSN 8292838007. s. 155–175.
 • Bratli, Harald; Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen ; Drarnstad, Wenche E.; Økland, Rune Halvorsen & Elven, Reidar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2006). Patterns of variation in vascular plant species richness and composition in SE Norwegian agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment. ISSN 0167-8809. 114(2-4), s. 270–286. doi: 10.1016/j.agee.2005.10.022.
 • Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H; Dramstad, WE; Edvardsen, Anette; Engan, Gunnar & Fjellstad, Wendy [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Scale-dependent importance of environment, land use and landscape structure for species richness and composition of SE Norwegian modern agricultural landscapes. Landscape Ecology. ISSN 0921-2973. 21, s. 969–987.
 • Often, Anders; Wesenberg, Jan & Bratli, Harald (2006). Klarer hartmansstarr Carec hartmanii seg i Oslo og Akershus? Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 64(3), s. 158–165.
 • Bratli, Harald & Hansen, Lars Ove (2004). The wasp spider Agriope bruennichi (Scopoli, 1772) (Araneae, Araneidae) observed in Norway. Norwegian Journal of Entomology. ISSN 1501-8415. 51(2), s. 183–185.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hanslin, Hans Martin; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Bratli, Harald & Normann, Karin (2021). Motoder til udpining af græs i rough-arealer. Foreløbige resultater fra STERF projektet 'From dense swards to biodiverse roughs' . Greenkeeperen. 34, s. 18–19.
 • Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Aamlid, Trygve; Bratli, Harald & Wissmann, Jörgen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fra græsmark til blomstereng. STERF Popular Scientific Articles.
 • Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Aamlid, Trygve; Bratli, Harald & Wissmann, Jörgen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Erfarenheter från projektet ‘Från gräsmark till blommande äng’ 2017-2020. . STERF Popular Scientific Articles.
 • Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Aamlid, Trygve; Bratli, Harald & Wissmann, Jörgen (2021). Erfaringer fra prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, 2017-2020. STERF Popular Scientific Articles.
 • Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Aamlid, Trygve; Bratli, Harald & Wissmann, Jörgen (2021). Erfaringer fra prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, 2017-2020. Gressforum. 2021(1), s. 5–14.
 • Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Bratli, Harald; Often, Anders & Stabbetorp, Odd Egil (2021). VIP-status gir sjelden naturtype spesialbehandling. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning.
 • Hanslin, Hans Martin; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Kollmann, Johannes & Bratli, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). From dense swards to biodiverse roughs. STERF Research and Developmental Yearbook. s. 20–21.
 • Aamlid, Trygve; Bratli, Harald; Hanslin, Hans Martin; Knudsen, Geir; Sundsdal, Kristine & Svalheim, Ellen (2020). Prosjekt "Fra grasmark til blomstereng" - bakgrunn og noen foreløpige resultater.
 • Hanslin, Hans Martin; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Knudsen, Geir; Bratli, Harald & Normann, Karin (2020). Metoder til udpining af græs i rough-arealer. Greenkeeperen. 34(1), s. 18–20.
 • Hanslin, Hans Martin; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Kollmann, Johannes; Knudsen, Geir & Bratli, Harald (2020). From dense swards to biodiverse roughs.
 • Halvorsen, Rune; Bratli, Harald & Wollan, Anders Kvalvåg (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-3442-9. s. 46–79.
 • Bratli, Harald & Skarpaas, Olav (2017). God økologisk tilstand i hvert økosystem. Naturlig åpne områder under skoggrensa. I Nybø, Signe & Evju, Marianne (Red.), Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Ekspertrådet for økologisk tilstand. ISSN 978-82-690860-1-0. s. 136–141.
 • Evju, Marianne; Bratli, Harald & Skarpaas, Olav (2017). Naturlig åpne områder under skoggrensa.
 • Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars & Myklebost, Heidi Elin (2016). Natur i Norge (NiN 2.0) en innføring i teori system og kartlegging. Del 2 - Natursystemer.
 • Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild & Myklebost, Heidi Elin (2016). Natur i Norge (NiN 2.0)en innføring i teori, system og kartlegging. Del 3 - Natursystemer og landskap.
 • Myklebost, Heidi Elin; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars & Bratli, Harald (2016). Natur i Norge (NiN 2.0), en innføring i teori, system og kartlegging. Del 4 - Kartlegging.
 • Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald & Nordén, Bjørn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). ARKO-prosjektet: en viktig kunnskapsleverandør for forvaltning av Norges biologiske mangfold. Naturen. ISSN 0028-0887. s. 90–103.
 • Solstad, Heidi & Bratli, Harald (2010). Rød skogfrue Cephalanthera rubra. Artsdatabankens faktaark. ISSN 1504-9140.
 • Solstad, Heidi & Bratli, Harald (2010). Myrflangre Epipactis palustris. Artsdatabankens faktaark. ISSN 1504-9140.
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald & Ødegaard, Frode (2010). Eikeskog og gamle eiketrær: Viktige hotspot-habitater for rødlistearter i Norge. Naturen. ISSN 0028-0887. s. 74–89.
 • Norderhaug, Ann; Bele, Bolette; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd Egil (2010). Åpent lavland. I Nybø, Signe (Red.), Naturindeks for Norge 2010.. Direktoratet for naturforvaltning. ISSN 978-82-7072-419-2. s. 70–78.
 • Lange, Holger; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Aas, Wenche; Andreassen, Kjell & Børja, Isabella [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2009). Effects of increased biomass removal on the biogeochemistry of two Norwegian forest ecosystems.
 • Dramstad, Wenche; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy; Engan, Gunnar & Økland, Tonje [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Hva et kart kan fortelle. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 65, s. 117–123.
 • Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar & Hassel, Kristian [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2021). Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4752-8.
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Høitomt, Torbjørn; Ihlen, Per G. & Brynjulvsrud, John Gunnar (2021). Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for beskrivelse av fossesprutsoner i Natur i Norge (NiN). Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-125-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-126-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Olsen, Siri Lie; Bratli, Harald; Often, Anders & Bakkestuen, Vegar (2020). Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4685-9.
 • Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2020). Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). Naturhistorisk Museum. ISSN 978–82–7970–120–0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil & Jordal, Jon Bjarne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-50-1.
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2019). Restaurering av gamle styvingstrær på Øvre Ramse, Åmli, Aust-Agder. Oppfølging av restaurerte styva eiker og almer. NIBIO. ISSN 978-82-17-02458-3. 5(158). Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Bratli, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-51-8.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2. . Artsdatabanken.
 • Often, Anders; Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd Egil (2017). Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark . Miljødirekoratet.
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne & Svalheim, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Artsdatabanken.
 • Bratli, Harald & Svalheim, Ellen (2016). Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2931-9.
 • Bratli, Harald (2016). Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 2464-2797.
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2016). Solblom Arnica montana i åtte lokaliteter i Aust- og Vest-Agder. NIBIO. ISSN 978-82-17-01623-6. 2(54). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2731-5. 1110(1110).
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne & Svalheim, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. Artsdatabanken.
 • Bratli, Harald; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil & Wesenberg, Jan (2015). Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. ISSN 978-82-7473-241-4.
 • Bratli, Harald; Evju, Marianne & Stabbetorp, Odd Egil (2015). Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2796-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald & Ødegaard, Frode (2015). Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. Norsk institutt for naturforskning . ISSN 978-82-426-2795-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil & Wesenberg, Jan (2015). Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2742-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald & Nordén, Björn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2805-3.
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2014). Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking. Bioforsk. ISSN 978-82-17-01360-0. 9(162). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Evju, Marianne; Jordal, John Bjarne; Skarpaas, Olav & Stabbetorp, Odd Egil (2014). Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2720-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holien, Håkon; Bratli, Harald & Jordal, John Bjarne (2014). Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag: Supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark. Høgskolen i Nord-Trøndelag. ISSN 978-82-7456-727-6.
 • Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2014). Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2663-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil & Aarrestad, Per Arild (2014). Effekter av nitrogenutslipp fra veitrafikk på vegetasjon. Statens vegvesen. ISSN 1893-1162.
 • Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald & Svalheim, Ellen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk. ISSN 978‐82‐17-00979-5. 7(129). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Holien, Håkon & Rønning, Gunhild (2012). Kartlegging av naturtyper i Innherred 2009-2010 med vekt på Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Skog og landskap.
 • Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Norderhaug, Ann & Svalheim, Ellen (2012). Naturfaglig grunnlag for handlingsplan naturbeitemark og hagemark. Bioforsk. ISSN 978-82-17-01410-2. 7(193). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Jordal, John Bjarne & Ødegaard, Frode (2011). Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2267-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne & Hanssen, Oddvar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Hule eiker - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2297-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders & Stabbetorp, Odd Egil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2300-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil & Sverdrup-Thygeson, Anne (2011). Semi-natural pastures – a hotspot-habitat. Final report from the second period of the ARKO-project . Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-2301-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald (2011). Overvåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myr. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 978-82-311-0131-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd; Brandrud, Tor Erik; Wollan, Anders K. & Bratli, Harald [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Hotspot truete arter. Norsk institutt for naturforskning, Skog og landskap, Naturhistorisk museum, UiO. ISSN 978-82-426-2218-1.
 • Thunes, Karl H; Bratli, Harald & Øyen, Bernt-Håvard (2010). Påvirkning på biologisk mangfold fra veger og vegtrafikk. Forprosjekt. Norsk institutt for skog og landskap. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik & Ødegaard, Frode (2010). Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2210-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald & Sverdrup-Thygeson, Anne (2010). Dokumentasjon av sopp, lav og insekter etter Froland-brannen. Norsk institutt for skog og landskap. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik & Skarpaas, O [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2101-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald & Blom, Hans H. (2009). Eik - viktige levesteder for lav. Norsk institutt for skog og landskap. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svalheim, Ellen & Bratli, Harald (2009). Lauvingsliene på Øvre Ramse, Åmli kommune Aust-Agder. Skjøtsel og overvåkning. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00601-5. 4(195). Fulltekst i vitenarkiv
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove & Halvorsen, Gunnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking. Norsk Institutt for Naturforskning. ISSN 978-82-426-1881-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane & Dramstad, Wenche (2008). 3Q - Biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap. Status og utviklingstrekk. Norsk institutt for skog og landskap. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald & Stabbetorp, Odd Egil (2008). Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-1962-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lyngstad, Anders; Bratli, Harald; Rønning, Gunhild & Aune, Egil Ingvar (2007). Naturtypekartlegging i Røyrvik kommune. NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie. ISSN 978-82-7126-755-1.
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav & Ødegaard, Frode (2007). Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-1798-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein & Fremstad, Eli [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Karplanter. Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta, s. 155-175 i Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (red): Norsk rødliste 2006 / Norwegian red list. Artsdatabanken. ISSN 8292838007.
 • Lyngstad, Anders; Bratli, Harald & Rønning, Gunhild (2005). Naturtypekartlegging i Flatanger kommune. NTNU Vitenskapsmuseet. ISSN 82-7126-714-0.
 • Økland, T.; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H. & Eilertsen, O. (2004). Endringer i planteartsmangfold i granskog i perioden 1988-2002. Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging.
 • Stokland, Jogeir Nicolai; Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane & Dramstad, Wenche (2004). Overvåking av kulturlandskapets biologiske mangfold - aktuelle moduler for 3Q. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. ISSN 82-7464-328-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald & Eilertsen, Odd (2004). Endringer i planteartsmangfold i granskog i perioden 1988-2002 - Nasjonalt nettverk av flater for intensivovervåking i skog. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. ISSN 82-7464-322-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • He, Yi; Gao, Jixi; Liu, Haiying; Liu, Zhengtao; Liu, Feng & Zhang, Xiaoshan [Vis alle 45 forfattere av denne artikkelen] (2003). Integrated Monitoring Program on Acidification of Chinese Terrestrial Systems IMPACTS; Summary report 2002. Norwegian Institute for Water Research.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2016 16:35 - Sist endret 29. jan. 2018 16:32