English version of this page

Natur i Norge (NiN)

Utviklingen av Natur i Norge-systemet (NiN) er et langsiktig prosjekt med mål om å videreutvikle og dokumentere kunnskapen om naturtypevariasjon i Norge. NiN skal kunne brukes til mange formål på tvers av samfunnssektorer, deriblant kartlegging av områder for ulike oppdragsgivere. Utviklingen av NiN ble startet i 2005 av Artsdatabanken, som også finansierer prosjektet.

Naturhistorisk Museum og GEco har ansvar for å utvikle NiN-systemet basert på økologisk teori og tilgjengelige data, og tilby opplæring. NiN er et verktøy for å beskrive norsk natur. Det består av naturtyper fordelt på flere romlige skalaer, og et beskrivelsessystem med variabler som kan brukes til å beskrive naturvariasjon i tillegg til naturtypene.

I første fase av utviklingen, fra 2006 til 2009, jobbet en gruppe eksperter under ledelse av Rune Halvorsen ved NHM med å utvikle prinsippene for dette nye systemet for å beskrive variasjonen i norsk natur og dele denne variasjonen inn i naturtyper. NiN versjon 1.0 ble publisert i 2009. Neste fase av NiN-utviklingen startet i 2012 og førte til publiseringen av NiN versjon 2.0 i 2015.

NiN er basert på naturtypedefinisjonen i naturmangfoldloven av 2009. NiN utgjør det faglige grunnlaget for vurdering av naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper, publisert i 2011, og ny versjon av rødliste for naturtyper som vil bli publisert i løpet av 2018.

NiN-systemet blir stadig tatt i bruk på ulike områder, for kartlegging av naturtyper, beskrivelse av levesteder for rødlistede arter og ulike forskningsaktiviteter. NiN er grunnlag for Miljøregistrering i skog (MiS) og Miljødirektoratets kartlegging.

GEco forsker også på NiN for å gjøre systemet og dokumentasjonen bedre. Her: Diskusjon om naturtype på Hvaler i 2016

 

Emneord: NiN, Økologi, Naturmangfold, Gradientanalyse, Norge
Publisert 11. apr. 2022 20:26 - Sist endret 24. apr. 2022 07:38
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /fakta/botanikk/nyheter/heidruns-naturtypeblogg/?vrtx=feed does not exist ##}