English version of this page

Rapportserie frå Naturhistorisk museum

Nummer Forside Tittel Forfattere År
001 Bildet kan inneholde: kjeve, gjøre, terrestrisk plante, skråningen. Prediksjonsmodeller som verktøy for kartlegging, overvåking og forvaltning av biologisk mangfold – anvendelse, utviklingspotensial og utfordringer Jogeir N. Stokland (NHM/UiO), Vegar Bakkestuen (NHM/UiO), Trine Bekkby (NIVA), Eli Rinde (NIVA), Olav Skarpaas (NINA), Anne Sverdrup Thygeson (NINA), Nigel G. Yoccoz (UiTø), Rune Halvorsen (NHM/UiO) 2011
002 Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune IV Anders Endrestøl (UiO), Lars Ove Hansen (UiO), Leif Aarvik (UiO), Kai Berggren (Priv.) og Arne Fjellberg (Priv.) 2011
003 Fiskeribiologisk undersøkelse i Ståvatn i Vinje og Odda kommuner (LFI 284) Åge Brabrand 2011
004 Teinlagfisket etter Hunderørret i Gudbrandsdalslågen Per Aass 2011
005 Habitat og fiskebiologiske undersøkelser i Skarelva, Sør-Skjomen, Narvik kommune Jan Heggenes og Jostein Sageie 2011
006 Vurdering av økologisk tilstand i Etna mellom Kvernan og innløp Dokka, Nordre Land kommune, Oppland Trond Bremnes 2011
007 Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland Trond Bremnes og John Brittain 2011
008 Fjerning av mose som tiltak mot tuneflue Åge Brabrand 2011
009 Foryngelser av rovfiskbestander i Vestre Vansjø, Østfold Åge Brabrand 2011
010 Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – begreper, prinsipper og verktøy Rune Halvorsen 2011
011 Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser Rune Halvorsen (red) 2011
012 Biologiske undersøkelser i Numedalslågen
  • Del 1: Fiskeribiologiske undersøkelser i Lågen i Veggli, Rollag og Flesberg kommuner, med et tillegg om elvemuslinger
  • Del 2: Vannvegetasjon og begroing i Vårviki - Bergsjø

 

  • Del 1: Brabrand, Å. (NHM), Bremnes, T. (NHM), Pavels, H. (NHM) og Saltveit, S.J. (NHM)
  • Del 2: Mjelde, M. (NIVA), Edvardsen, H. (NIVA) og Schneider, S. (NIVA)
2011
013 Parasites and infectious diseases in a changing world". The 4th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology (SBSP) Christoph Hahn and Bastian Fromm (ed) 2011
014 Rekrutteringssvikt hos røye i Møsvatn, Telemark. Mulige årsaker Åge Brabrand 2011
015 Hølenvassdraget-begroing, bunndyr og fisk
  • Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk.
  • Del 2. Begroingsalger i Hølenvassdraget - resultater fra undersøkelser i 2011.

 

  • Del 1: Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels og Svein J. Saltveit, NHM
  • Del 2: Susanne Schneider
2012
016 Fiskeribiologisk tilstandsvurdering av Sæbyvannet og Vestre Vansjø, Morsa Østfold Åge Brabrand 2012
017 Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore- Uvdal kommuner Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit, Henning Pavels og Trond Bremnes 2012
018 Samlingsforvaltning ved Naturhistorisk museum - strategi og planer Redigert ved Fridtjof Mehlum, Jon Lønnve og Eirik Rindal 2012
019 Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen Åge Brabrand, Trond Bremnes, Lars Jakob Gjemlestad, Ståle Haaland, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit 2012
020 Naturlig rekruttering i Aursjøen: A: Benytter ørret gamle elvestrekninger mellom delmagasiner? B: Vurdering av tiltak i innløpsbekker Henning Pavels, Jens Wollebæk og Åge Brabrand 2012
021 Hemsil 3. Fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Sluttrapport Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes, Jan Heggenes og Henning Pavels 2012
022 Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt

 

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels 2012
023 Bruk av Akerselva for energiutveksling med Avantors bygningsmasser i Nydalen. En vurdering av virkning på bunndyr og fisk Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit 2013
024 En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes og Henning Pavels 2013
025 Fiskeribiologisk undersøkelse i Strandavatn i Hol kommune Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit, Henning Pavels og Trond Bremnes 2013
026 Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels 2013
027 Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes, Ståle Haaland, Lars Gjemlestad og Henning Pavels 2013
028 Misfarging av marmor på taket av Operahuset, Oslo Elen Roaldset, Rune S. Selbekk og Hans-Jørgen Berg 2013
029 Asp og gjørs i Leira vannområde. Kunnskap, flaskehalser og langsiktig forvaltning Åge Brabrand 2013
030 Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes, Jan Heggenes og Henning Pavels 2013
031 Småkraftverk: Tetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføring Svein Jakob Saltveit og Henning Pavels 2013
032 Terskler i Usteåne ved Geilo: Habitat tilstand og forslag til tiltak Jan Heggenes, Åge Brabrand, Trond Bremnes, Arne W. Hjeltnes, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit 2013
033 Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013 Trond Bremnes, Åge Brabrand, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit 2014
034 Fiskeribiologisk undersøkelse av Votna elv, Buskerud fylke Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand og Trond Bremnes 2014
035 Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels 2014
036 Naturhistoriske objekters kulturhistorie: Edderkopper, Wedel Jarlsberg og Ibsen Tor A. Bakke 2014
037 Innførsel av tre arter stør, sibirstør (Acipencer baerii), russisk stør (A. gueldenstaedtii) og sterlett (A. ruthenus) til Norge i forbindelse med oppdrett Åge Brabrand 2014
038 Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva Trond Bremnes, Åge Brabrand, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit 2014
039

Del 1: Tetthet av ørretunger i tilløpselver til Krøderen

Del 2: Fisketetthet i Krøderen målt med hydroakustikk

Del 1: Åge Brabrand, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit

Del 2: Atle Rustadbakken

2014
040 Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune V Hallvard Elven og Lars Ove Hansen 2014
041 Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2015
042 En vurdering av virkning på bunndyr og fisk ved økt senkning av Vinstern i Oppland Åge Brabrand, Trond Bremnes, John E. Brittain, Svein Jakob Saltveit, Lars Gjemlestad og Ståle Haaland 2015
043 Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014 Åge Brabrand, Henning Pavels, Trond Bremnes 2015
044 Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014 Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes, Åge Brabrand og Henning Pavels 2015
045 Rekruttering hos ørret i utvalgte innløpsbekker til Ståvatn i Vinje og Odda kommuner Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit 2015
046 Ferskvannsbiologisk undersøkelse i Bora, Songaåi og Bituåi i Vinje kommune Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Lars Jakob Gjemlestad og Ståle Haaland 2015
047 Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels, Ståle Haaland, Lars Gjemlestad og Svein Jakob Saltveit 2015
048 Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015. Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels, Ståle Haaland, Lars Gjemlestad og Svein Jakob Saltveit 2016
049 Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015 Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit 2016
050 En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes, Åge Brabrand og Henning Pavels 2015
051 Vurdering av fiskebestand og økologisk tilstand basert på bunndyr i Øverlandselva, Bærum kommune Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand og Trond Bremnes 2015
052 Fisketrapp I Akerselva ved Nedre Foss. Tetthet av ungfisk og gytegroper før og etter trappeåpning Svein Jakob Saltveit, Henning Pavels og Åge Braband 2016
053 Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune

Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit

2016
054 Bunndyr i elver og bekker i forbindelse med ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal Trond Bremnes, Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit 2016
055 Konsekvenser av vannføringsendringer og lave vannføringer på biologiske forhold i Akerselva Svein Jakob Saltveit og Åge Brabrand 2016
056 Overvåking av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Asker og Bærum i 2016 Hallvard Elven og Roald Bengtson 2016
057 Kartlegging av insekter og karplanter på Lågøya i Frogn kommune i 2016 Hallvard Elven, Kristina Bjureke, Lars Ove Hansen og Leif Aarvik 2016
058 Sommerfuglkartlegging på Brønnøya i Asker kommune i 2016 Hallvard Elven, Roald Bengtson og Leif Aarvik 2016
059 Tilstand for bunndyr og fisk i Hoffselva og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2016 Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes, Henning Pavels og Åge Brabrand 2016
060

Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2017
061

En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Resultater fra ungfiskeundersøkelser i 2013, 2015 og 2016

Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes og Henning Pavels

2017
062

Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff

John Edward Brittain, Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes, Henning Pavels, Bjørn Petter Løfall, Jens Petter Nilssen 

2017
063

Fiskeribiologisk undersøkelse i Vågslivatnet og Bitdalsvatn i Vinje kommune

Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit

2017
064

Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil og Eikredammen i 2016

Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit og Henning Pavels 

2017
065

Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement 

Åge Brabrand, Jon Museth, Jon Gunnar Dokk,
Atle Rustadbakken, Henning Pavels og Svein Jakob Saltveit 

2017
066 Thor Heyerdahl: Zoologistudenten og friluftsmannen, forskeren og miljøforkjemperen Tor A. Bakke 2017
067

Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre- og Nedre Trestiklan, Lægreidvatnet, Ørteren, Nygardsvatnet, Ustevatnet/Sløddfjorden og Ustedalsfjorden i 2015 og 2016

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2017
068 Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hemsil i 2016 og 2017 Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit og Henning Pavels 2018
069

Kartlegging av insekter på Blankvannsbråten og Slagtern i Oslo kommune i 2017

Hallvard Elven

2018
070

Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune VI

Hallvard Elven og Lars Ove Hansen

2018
071

Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner

Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes og Henning Pavels

2018
072

Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.

Åge Brabrand, Kjetil Olstad, Svein Jakob Saltveit, Henning Pavels, John Gunnar Dokk og Stein Ivar Johnsen

2018
073

Tetthet og sammensetning av bunndyr i Suldalslågen i 2017.

Svein Jakob Saltveit og Trond Bremnes

2018
074

Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2018
075

Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2018

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2018
076

Kartlegging av solblomengmøll Digitivalva arnicella i Akershus, Buskerud og Østfold i 2018

Hallvard Elven

2018
077

Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark

Hallvard Elven og Kristina Bjureke

2018
078

Fiskebestanden i Ellingsrudelva og Losbyelva i Fjellhamarvassdraget, Lørenskog kommune

Svein Jakob Saltveit, Trond Bremnes og Åge Brabrand

2018
079

Økologisk tilstand i elver og bekker i Salten vannområde basert på bunndyr

Trond Bremnes og Svein Jakob Saltveit

2018
080

Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2018

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2019
081

Kartlegging av insekter på Finnerud og Svartorseter i Oslo kommune i 2018

Hallvard Elven

2019
082

Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2018

Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit og Henning Pavels

2019
083

Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging

Peter Horvath, Anne B. Nilsen & Anders Bryn

2019
084

Øvre Heimdalsvatn – økologisk langtidsovervåking

John E. Brittain, Reidar Borgstrøm, Trond Bremnes, Ståle Haaland, Marit Mjelde, Jens Petter Nilssen og Birger Skjelbred

2019
085

Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år.

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2019
086

Økologisk tilstand i elver og bekker i Salten vannområder basert på bunndyr. Del 2

Trond Bremnes og Svein Jakob Saltveit

2020
087

Tetthet av ungfisk i Hemsil i 2016-2019

Åge Brabrand, Svein Jakob Saltveit og Henning Pavels

2020
088

Tuneflue i Østfold – kartlegging og tiltak i eggleggingsområder

Åge Brabrand, Henning Pavels, Trond Bremnes, Malin Stapnes Dahl og Audun Schrøder-Nielsen

2020
089

Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2020
090

Etterundersøkelse av fiskebestandene i Pålsbufjorden og Rødtjennan etter bygging av terskel ved Rødtjennan, Buskerud.

Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels og Jakob Saltveit

2020
091

Genetisk struktur til ørret i Norsjø med tilløpselver

Jan Heggenes og Jens Wollebæk

2020
092

Oppdatert 08.02.2021

Tor A. Bakke

2020
093

Fiskeribiologiske undersøkelse i Ståvatn og Kvikkevatn i Vinje og Odda kommuner

Åge Brabrand, Helge Kiland, Finn Olav Myhren og Henning Pavels

2020
094

Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland)

Rune Halvorsen, Anders Bryn, Harald Bratli & Peter Horvath

2020
095

Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva

Jan Heggenes, Morten Stickler, Åge Brabrand, Trond Bremnes, Henning Pavels, Svein Jakob Saltveit

2020
096

Kartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland)

Anders Bryn og Peter Horvath

2020
097

Overvåking av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark. Del 1. Resultater fra undersøkelsen i 2020 med vurdering av tidligere år Del 2. Harving som biotopforbedrende tiltak

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2021
098

Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2020

Svein Jakob Saltveit, Åge Brabrand, Trond Bremnes og Henning Pavels

2021
099

Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for beskrivelse av fossesprutsoner i Natur i Norge (NiN)

Harald Bratli, Rune Halvorsen, Torbjørn Høitomt, Per Gerhard Ihlen & John Gunnar Brynjulvsrud

2021
100

Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud)

Rune Halvorsen, Anders K. Wollan, Anders Bryn, Harald Bratli & Peter Horvath

2021
101

Hva skjer over tid med radioaktivt nedfall i naturen – kunnskap fra langtidsovervåking av Tsjernobyl-nedfallet på høyfjellsøkosystemet Øvre Heimdalsvatn

John E. Brittain

2021
Emneord: nhm, rapport, rapporter
Publisert 22. des. 2016 10:23 - Sist endret 11. apr. 2022 14:06