Helse, miljø og sikkerhet

Naturhistorisk museum skal være en organisasjon bygget på tillit og faglig stolthet, og skal tilby et arbeidsmiljø der trivsel, gjensidig respekt, helse, sikkerhet og yteevne ivaretas. NHM skal sørge for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold for ansatte, skape gode arbeidsprosesser og øke den gode dialog i hverdagen.  Arbeidet ved NHM skal være preget av åpenhet, kunnskapsdeling og respekt. På denne måten skal NHM utvikle et faglig og sosialt arbeidsmiljø og produsere faglige resultater av høy kvalitet. NHM skal i tillegg ha en bevisst etisk holdning i forhold til ytre miljø.

HMS-mål ved Naturhistorisk museum

  • NHM vil kvalitetssikre HMS-arbeidet ved å:
  • Bruke styringssystemet ISI 18001 for et bedre arbeidsmiljø.
  • Foreta risikovurderinger av utsatte arbeidsplasser og prosedyrer.
  • Lage årlige handlingsplaner innen HMS.
  • Arbeide for en grønnere arbeidsplass.

Ansvaret for at Arbeidsmiljøloven blir fulgt ligger i linjen

Ved NHM har museumsdirektør det øverste ansvar. Seksjonsledere har HMS ansvar for sine seksjoner. Verneombudene skal påse at loven blir fulgt.

HMS-koordinator har ikke ansvar, men fungerer som støtte for linjeledelsen og  står for den overordnede fremdriften.

Informasjon om varsling ved NHM

Verneombud 2017-2018

Verneombud 2015-2016

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU-rapporter og møtereferater (passordbeskyttet)

Bedrifthelsetjenesten ved UiO

Prosedyre for håndtering av farlig avfall

Databriller

I forbindelse med oppdrag må NHM som leverandør gi en HMS-erklæring (passordbeskyttet)

Lokal beredskapsplan

Lokal beredskapsplan for Naturhistorisk museum


Si fra! Trafikklys

Publisert 12. juni 2015 10:49 - Sist endret 23. feb. 2018 13:51