English version of this page

NatTOv – Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – begreper, prinsipper og verktøy (avsluttet)

Siden 1990-tallet har det vært arbeidet for å få på plass et helhetlig program for naturovervåking i Norge. Siden 2002 har arbeidet for ’Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold’ vært ledet av ei interdepartemental gruppe. Arbeidet i 'Nasjonalt program' har blitt organisert i programperioder, og annen programperiode ble avsluttet i 2010. NatTOv er et prosjekt innenfor 'Nasjonalt program', som startet opp i 2009 og har hatt til formål å legge fram ei skisse til et helhetlig overvåkingsprogram. NatTOv-prosjektet har bestått av seks ulike ’arbeidspakker’ som hver på sin måte skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for overvåking av naturtyper i Norge.

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle en helhetlig metodikk for naturtypeovervåking, med spesiell vekt på tilrettelegging for overvåking av naturtyper som dekker lite totalareal og som forekommer spredt over store deler av landet (og som det derfor ikke er praktisk og økonomisk mulig å overvåke i et standard areal(type)representativt nettverk av overvåkingsflater). Prosjektet har som delmål å løse følgende forskningsoppgaver:

 1. Forbedre presisjon og funksjonalitet i NiN som naturtypekartleggingssystem gjennom uttesting i felt
 2. Etablere en infrastruktur for videre arbeid med modellering og overvåking av naturtyper
 3. Teste ut LiDAR som hjelpemiddel for å identifisere sjeldne naturtyper
 4. Gi anbefalinger om metodikk for sannsynlighetsbasert naturtypeovervåking basert på prediksjonsmodellering.

NatTOv-prosjektets første fase ble avsluttet vinteren 2010/11, men blir videreført fra 2011 som ledd i programperiode 3 (2011–15) av 'Nasjonalt program'. NatTOv II har som hovedformål å videreutvikle en helhetlig metodikk for naturtypeovervåking. Fire forskningsoppgaver vil bli spesielt adressert:

 1. Forbedring av prediktorvariabler for modellering
 2. Utarbeidelse av en ny landskapstypeinndeling
 3. Utrede statistiske aspekter ved sannsynlighetsbasert datainnsamling
 4. Lage en skisse til helhetlig plan for overvåking av naturtyper i Norge basert på metodeplattformen i NatTOv I.
Publisert 1. juni 2011 09:56 - Sist endret 30. jan. 2018 14:19

Deltakere

 • Lars Erikstad
 • Rune Halvorsen
 • Vegar Bakkestuen
 • Jogeir Nicolai Stokland
 • Terje Gobakken (UMB)
 • Sabrina Mazzoni
 • Erik Næsset (UMB)
 • Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning)
 • Harald Bratli (Norsk institutt for skog og landskap)
 • Gunnar Engan (Norsk institutt for skog og landskap)
Detaljert oversikt over deltakere