Styret ved Naturhistorisk museum

Museumsstyret er museets øverste organ. Museumsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Museumsstyret har ni medlemmer: tre eksterne medlemmer (hvorav en skal komme fra vitenskapelig stilling ved annen enhet ved UiO), to representanter for de vitenskapelig ansatte, to for de teknisk/administrativt ansatte, og to studentrepresentanter.

Studentrepresentantene velges for ett år av gangen, de øvrige for fire år.

Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene

Styreleder, kvinne
Anne-Marie Engel
Styreleder
Harald Magnus Andreassen
Eksternt medlem

 

Bildet kan inneholde: .
Rein Aasland
Ekstern, fast vit. tilsatt ved UiO
Styremedlem, kvinne
Mika Bendiksby
Førsteamanuensis, NHM

 

Torsten Hugo Struck
Professor, NHM
Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, kinn.
Vivian Nerli
Forskningstekniker/Gartner,  NHM
Bildet kan inneholde: briller, panne, ansikt, briller, kinn.
Nils Petter Bergersen, Ledende forskningstekniker, NHM
Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, kinn, hake.
Are Frode Kvanum
Studentrepresentant
Bildet kan inneholde: panne, smil, kinn, leppe, øyenbryn.
Merita Fjetland
Studentrepresentant

 

Vararepresentanter

Eksterne
1. Gro Gunleiksrud Haatvedt
2. Olav Orheim

UiO-representant
3. Merethe Frøyland

Tilsattrepresentanter – vitenskapelig
1. vara Christian Kierulf Aas
2. vara Anne Birkeland

Tilsattrepresentanter – teknisk/adm.

1. vara Nélia Sofia Cardosa Castro
2. vara Andreas Løvold

Studentrepresentanter (vara):

Funksjonstid ett år, 01.07.22-30.06.23

  1. Mathias Meyer
  2. Sunniva Maria Lye
Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, nese, smil.
Brit Lisa Skjelkvåle 
Direktør, NHM

Museumsdirektøren

Museumsdirektøren er museets øverste leder og leder museets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammer satt av museumsstyret og universitetsstyret, og gjennom instrukser fra rektor og universitetsdirektør.

Museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt museumsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.


Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene