Styret ved Naturhistorisk museum

Museumsstyret er museets øverste organ. Museumsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Museumsstyret har ni medlemmer: tre eksterne medlemmer (hvorav en skal komme fra vitenskapelig stilling ved annen enhet ved UiO), to representanter for de vitenskapelig ansatte, to for de teknisk/administrativt ansatte, og to studentrepresentanter.

Studentrepresentantene velges for ett år av gangen, de øvrige for fire år.

Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene

Kristin Halvorsen
Styreleder
Harald Magnus Andreassen
Eksternt medlem
Bildet kan inneholde: .
Rein Aasland
Ekstern, fast vit. tilsatt ved UiO
Jørn Hurum
Professor, NHM

 

Anneleen Kool
Førstelektor, NHM

 

Tore Oldeide Elgvin
Kommunikasjonsrådgiver, NHM
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek
Overingeniør, NHM

 

Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, kinn, hake.
Are Frode Kvanum
Studentrepresentant
Bildet kan inneholde: panne, smil, kinn, leppe, øyenbryn.
Merita Fjetland
Studentrepresentant

 

Vararepresentanter

Eksterne
1. Erling Lae
2. Eva Halland

UiO-representant
3. Solveig Kristiansen

Tilsattrepresentanter – vitenskapelig
1. vara Brita Stedje
2. vara Anders Bryn

Tilsattrepresentanter – teknisk/adm.

1. vara Remi Aleksander Nielsen
2. vara Liv Guro Kvernstuen

Studentrepresentanter (vara):

Funksjonstid ett år, 01.07.20-30.06.21

Victor Starheim
Jessica Anne Hough

Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, nese, smil.
Brit Lisa Skjelkvåle 
Direktør, NHM

Museumsdirektøren

Museumsdirektøren er museets øverste leder og leder museets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammer satt av museumsstyret og universitetsstyret, og gjennom instrukser fra rektor og universitetsdirektør.

Museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt museumsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.


Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene