English version of this page

Seksjon for forskning og samlinger

Seksjon for forskning og samlinger har det faglige ansvaret for museets samlinger innen botanikk, mykologi, zoologi, paleontologi og geologi og driver forskning innenfor de samme områder. Seksjonens sentrale virksomhet omfatter vitenskapelig kuratering av og forskning knyttet opp mot de vitenskapelige samlingene.

Naturhistorisk museum har landets største naturvitenskapelige samlinger. Samlingene omfatter totalt 7,8 millioner objekter, herunder typemateriale, beleggsmateriale fra systematisk forskning, referansemateriale fra forskning, og annet dokumentasjonsmateriale som f. eks. genetiske prøver. Et begrenset antall objekter kan ses i våre utstillinger, men størstedelen av samlingsobjektene er oppbevart i våre magasiner under kontrollerte forhold. Mange av disse objektene er av uvurderlig verdi - ikke bare for vårt museum og forskningsmiljø, men også for det norske samfunn.

Naturmangfold er hovedtema for all forskning ved NHM. Naturmangfoldet favner biologisk og geologisk forskning som beskriver mangfoldet (variasjonen) i naturen og søker å forklare prosessene som leder fram til dette mangfoldet. Det biologiske mangfoldet (arts- og gen-mangfoldet) og dets fordeling i naturen studeres innen biosystematikk-faget (taksonomi), mangfoldet av arter og naturtyper (på ulike romlige skalaer) og det ikke-levende miljøet innen deler av økologifaget, og mangfoldet av mineraler og bergarter innen geologifaget.

Forskningen ved Naturhistorisk museum prioriteres omkring fire satsingsområder:

Seksjonen underviser på høyere og lavere grad ved Institutt for geofag og Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo og deltar aktivt i Naturhistorisk museums formidlings- og samlingsaktiviteter.

Seksjonen har stor kontaktflate mot samfunnet, blant annet gjennom et stort nettverk av interesserte amatører som er ivrige bidragsytere.

Kontakt

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo Telefon: +47 22851670

Enhetskoder

Koststed 28002000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 280800 Vortex, FS m.m.