English version of this page

Prediksjonsmodellering: Et pålitelig verktøy for å evaluere statusen til norske rødlistede insekter? (avsluttet)

Den nyeste utgaven av Norsk rødliste (2010) benytter IUCNs (2001) kategorier og kriterier. Men disse kriteriene er svært vanskelig å bruke direkte på insekter. Dette prosjektet undersøker muligheten for å bruke utbredelsesmodellering for å vurdere rødlistestatus for insektsarter.

Museumssamlinger og databaser brukes for å få tilgang til datasett av georefererte arter. Ved hjelp av utbredelsesmodellering, f. eks. MAXENT, blir geografisk utbredelse av rødlistede insektsarter modellert for Norge. Sammenhengen mellom kjent og modellert utbredelse kan potensielt bli brukt til å vurdere disse artenes rødlistestatus.

Data fra museumssamlinger og databaser er imidlertid ofte fåtallige og/eller ubalanserte. En forutsetning for å bruke slike data i utbredelsesmodellering er en forståelse av hvordan varierende datakvantitet og -kvalitet påvirker modelleringsresultatene. Dette temaet blir fokusert i prosjektet, som har som mål om å gjøre utbredelsesmodellering til et bedre og mer pålitelig verktøy for naturforvaltning.

Publisert 1. juni 2011 10:16 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26