Oslofjordprosjektet − Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet (avsluttet)

De neste to årene vil Naturhistorisk museum sammen med forskere fra BioFokus og Vitenskapsmuseet (NTNU) sette sine krefter inn på å påvise flest mulig nye arter av fluer og veps i Oslofjordområdet. Satsningen er en del av Artsprosjektet som ble startet opp i 2009.

Sammenligner vi med forholdene i våre naboland, har vi svært dårlig kunnskap om Norges insektfauna. Vi mangler oversikt over hvilke arter som finnes her, og for de artene vi har registrert, vet vi alt for lite om deres levevis og utbredelse. Dette gjelder i særlig grad for fluer og veps som står sentralt i dette prosjektet.

Undersøkelsene vil foregå i Oslofjordområdet, dvs i landområdene fra Svenskegrensen i øst, til Indre Oslofjord, og sørover til Langesund i vest. Dette området er kjent for sitt store biomangfold, med kanskje 80 % av våre landlevende arter. Til tross for sin sentrale beliggenhet, er området fortsatt dårlig undersøkt med hensyn på mange insektgrupper.

I prosjektet vil vi samle inn og analysere insekter fra 8 lokaliteter, men også ta for oss tidligere innsamlet materiale fra det samme området. Vi legger stor stor vekt på at alt som samles inn skal innlemmes i NHMs samlinge, og bli gjort enkelt tilgjengelig for fremtidige studier. Artsbestemmelsen vil foregå i samarbeid med eksperter i inn- og utland.

Ved å fokusere på lite kjente grupper i et stort antall naturtyper innenfor et område med en usedvanlig stor artsrikdom, regner vi i løpet av to år med å kunne avdekke et sted mellom 150 og 200 nye arter for landet.

Prosjektleder og kontaktperson er Geir Søli ved NHM.

Publisert 1. juni 2011 10:08 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26