English version of this page

Variasjon i karplantearters forekomst på ulike skalaer

Utbredelsesmodellering er en deldisiplin innefor økologien som nå er i rask utvikling. Fokuset har imidlertid først og fremst vært på anvendelser av utbredelsesmodeller, mens vår kunnskap om generelle mønstre i naturvariasjon på ulike skalaer, som utbredelsesmodellering egentlig handler om, fortsatt er mangelfull.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke variasjon i karplantearters forekomst på ulike romlige skalaer, med sikte på å få økt innsikt i variasjonen i utbredelsesmønstre og hvilke miljøfaktorer, og andre prosesser, som betinger utbredelsesvariasjon.

Undersøkelsen vil baseres dels på analyse av et par høykvalitetsdatasett som foreligger (ARKO og Lista), dels innsamling og analyse av et datasett (‘multi-scale study’) som favner hele skalaspekteret på én gang; fra individstørrelse av de aktuelle artene til global skala. Datainnsamling for ’multi-scale study’ ble gjort feltsesongene 2011 og 2012, med basis i 1-km2 områder som er kartlagt etter Naturtyper i Norge (NiN), i et rutenett av nøstete skaladomener, med 1/16 lineært forhold mellom grain og extent.

ARKO-data (ARKO-prosjektet) består av arealepresentativt innsamlede karplantedata fra naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i indre og midtre Oslofjord for kartfestede områder (polygoner). Det er ført totale artslister for karplanter for alle disse polygonene. Datasettet er egnet til finskala prediksjon av arter og naturtype. Lista-datasettet, samlet inn av Oddvar Pedersen, består av forekomstdata for karplanter er registrert i alle 1 x 1 km rutene i kommunen.

Et datasett på en forvaltningsmessig interessant skala, egnet til utbredelsesprediksjoner på en grov lokal/fin regional skala. GBIF-data vil bli brukt i tillegg til de innsamlede data, for å forlenge studien/problemstillingen opp til global skala.

Veiledere: Rune Halvorsen og Vegar Bakkestuen, begge NHM

Publisert 11. apr. 2022 20:26 - Sist endret 24. apr. 2022 07:35