English version of this page

Forskningsgruppe i entomologi

Entomologi-gruppa arbeider med taksonomi, systematikk og fylogeni hos ulike insekter. Artsmangfoldet av insekter i Norge står sentralt, og mye av arbeidet er fokusert på tovinger, sommerfugler, snylteveps og fjærlus.

Eksempler på noen av insektene vi arbeider med.

I gruppa  arbeider vi med ulike insektgrupper som bl.a. fjærlus og gallmygg (øvre rad), øyefluer (i midten), vårfluer og viklere (nedre rad). 

Insektene overgår alle andre dyregrupper i artsantall. Ser vi på landlevende dyr, utgjør insekter 73% av artsmangfoldet globalt, mens det tilsvarende tallet i Norge er 64%. Vi er sikre på at dette tallet er for lavt, da vi regner med at det gjenstår å påvise minst 6 000 arter av insekter i Norge. 

I de aller fleste økosystemer inntar insektene nøkkelroller; de er livsviktige pollinatorer, representerer en overflod av proteinrik føde, er effektive rovdyr, og uunnværlige i nedbrytningen og resirkuleringen av dødt organisk materiale. Derfor er det særdeles skremmende når vi kan konstatere at antall insekter går sterkt tilbake i store deler av verden. Fortsatt er kunnskapshullene store og mange når det gjelder insekter, og vi vet at en rekke arter vil bli utryddet lenge før vi rekker å beskrive dem.

I forskningsgruppa er vi alle entomologer, men eksperter på ulike grupper av insekter. Mye av vår forskning er rettet inn mot å fremskaffe mer kunnskap om artsmangfoldet av insekter i Norge. I dette arbeidet er museets store samlinger av uunnværlig verdi, og i vårt arbeid samler vi inn nytt materiale av dårlig kjente grupper, eller fra områder som er lite undersøkt. Prosjekter av denne typen foregår ofte i nært samarbeid med Artsdatabanken og Artsprosjektet.

I tillegg til å arbeide med norsk biomangfold, har vi mange taksonomiske prosjekter på gang hvor vi utreder slektskapsforholdet mellom arter og slekter, foretar kritiske vurderinger av kjente arter, og beskriver arter som er nye for vitenskapen. Også i disse arbeidene står museets samlinger helt sentralt.

I vår forskning benytter vi både tradisjonell morfologiske karakterer og molekylære karakterer (DNA) for å utlede artenes evolusjon og slektskapsforhold. De fleste prosjekter skjer i samarbeid med kollegaer og eksperter i inn- og utland.

Publisert 23. mai 2011 11:49 - Sist endret 18. mars 2021 09:06