English version of this page

Geologiske samlinger

Naturhistorisk museum har omfattende geologiske samlinger av vitenskapelig materiale fra Norge og Svalbard, samt materiale fra forskjellige steder ellers i verden.

Dette materialet er gruppert i flere interne samlinger organisert etter forskjellige systematiske kriterier. Det er utviklet databaser for registrering av de fleste samlingene.

I tillegg til rent geologisk materiale har museet store samlinger av arkivalier og fotografier. Noe av dette er digitalisert, bl.a. museets fotosamling. Dette arbeidet utføres i samarbeide med lignende prosjekter sentralt ved UiO.

Geologiske delsamlinger

  • Mineralsamlingen er en av verdens beste (mest komplette), og består av mer enn 40.000 mineraler fra hele verden. Disse er delvis utstilte, delvis oppbevart i egne magasiner. Samlingen er fullstendig dataregistrert.
  • Kartbladsamlingen omfatter ca. 40.000 ikke-dataregistrerte bergartsprøver samlet inn fra hele landet og ordnet etter gradteigskartene, som også var grunnlaget for en katalog utarbeidet av J. A. Dons i 1956 over samtlige utgitte geologiske kart.
  • Kartsamlingen fungerer som arkiv for karter (geologiske og topografiske, historiske og moderne) og eldre fotografier, tegninger, notater og dagbøker. Størstedelen av kartsamlingen er dataregistrert.
  • Utlandssamlingen omfatter ca. 20.000 steinprøver, hvorav ca. 7000 er dataregistrert.
  • Malmsamlingen omfatter 5810 prøver fra både eksisterende og nedlagte norske gruver, skjerp og malmforekomster.
  • Pegmatittsamlingen omfatter et ukjent antall prøver. Mange av de gamle pegmatittbruddene er vanskelig tilgjengelig i dag, og representerer en stor potensiell verdi for forskning.
  • Forskningsmateriale omfatter kasser med bergartsprøver og esker med nedknust stein samlet av ansatte og studenter ved museet. Museet tar vare på denne type materiale som dokumentasjon og fremtidig forskningsmateriale.
  • Slipsamlingen omfatter et stort antall esker med tynnslip fra den ”klassiske” tiden i første del av 1900-tallet, samt mer enn 1000 slip av Oslofeltets bergarter (flere hovedfagsoppgaver).
  • Røntgenfilmarkivet omfatter ca. 30 200 dataregistrerte filmer benyttet ved identifikasjon av mineraler. I tillegg til filmene arkiveres filene fra diffraktometeropptak ved løpende mineralidentifikasjon. Antallet slike røntgenfiler er nå (2008) kommet opp i rundt 500.
  • Pulversamlingen omfatter knuste bergartsprøver som det tidligere er gjort kjemiske analyser av. Materialet kan utgjøre en ressurs for fornyede undersøkelser. Samlingen utgjør ca. 3300 prøver.

Kontakt