Øvre Heimdalsvatn - et økosystem i endring

Øvre HeimdalsvatnUtsikt mot sørøst fra høydene nord for Øvre Heimdalsvatn. Sørhellingene er preget av mye bjørkeskog. Foto: John E. Brittain

Mer enn 40 % av landarealet i Norge ligger over tregrensen, og her finnes et utall av små og mellomstore innsjøer, med stor betydning for rekreasjon, fiske og som landskapselement. Bruken av høyfjellsområdene til sommerbeite for sau, ku, hest og helårsbeite for tamrein er under endring, og denne endringen kan i stor grad påvirke innsjøøkosystemene.

Med økt ferdsel, fiske og fiskekultivering er det større muligheter enn før for spredning av fremmede arter, både invertebrater og fisk. Slike innføringer kan føre til dramatiske konsekvenser for innsjøøkosystemet. Mange norske høyfjellssjøer har vært utsatt for inngrep i forbindelse med vassdragsreguleringer. I mange tilfeller har dette hatt store konsekvenser for økosystemet.

I tillegg til direkte inngrep er det en økende grad av langtransporterte forurensningsstoffer som kvikksølv og ulike organiske forbindelser over landegrenser. Klimaendringer, med de konsekvenser de vil ha for både plante- og dyreliv og for økologiske prosesser, er antatt å gi større utslag i Arktis og i høyfjellsområdene. På grunn av forholdet mellom vinternedbør og isdekke kan utslagene for innsjøøkosystemer bli komplisert og uventet.

For å kunne dokumentere miljøendringer i sårbare høyfjellsområder er det nødvendig med langtids dataserier fra referanseøkosystemer. Dette er sterkt understreket i rapporten ”Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning”, utgitt av Norges forskningsråd i 2003. Direktoratet for naturforvaltning har hatt koordineringsansvar for arbeidet med å kartlegge og vurdere viktige terrestriske og limniske dataserier. Blant de 276 serier som er vurdert er 10 serier prioritert. Blant disse prioriterte er langtidsserien fra Øvre Heimdalsvatn, som har en dataserie som strekker seg tilbake til 1950 årene.

I 2010 er flere av langtidsseriene fra Øvre Heimdalsvatn dokumentert i en spesialutgave av det internasjonale tidsskriftet Hydrobiologia (Vol. 642, No. 1).

Øvre Heimdalsvatn - et økosystem i endring (Word)

Publisert 8. apr. 2010 14:39 - Sist endret 6. apr. 2022 14:31