Paleontologiske samlinger

Den paleontologiske typesamlingen (originalsamlingen) inneholder materiale som er brukt av forskere ved navngiving og beskrivelse av (for vitenskapen) nye arter. Samlingen inneholder også materiale som er benyttet ved generelle beskrivelser av kjente arter. Samlingen kurateres etter internasjonale konvensjoner for beskrivelse av biologisk og paleontologisk materiale.

Invertebratsamlingen består av fossiler av norske invertebrater (virvelløse dyr), stort sett fossiler fra Oslofeltet. Samlingen inneholder også fossilfunn fra Bergensfeltet, Trondheimsfeltet og Finnmark, samt andre mer spredte funn. De fleste fossilene fra Oslofeltet er dataregistrert, men omfattende korrektur gjenstår. Samlingen er estimert til å bestå av i overkant av 1 mill. objekter.

Vertebratsamlingen (virveldyr) består av fossil vertebrater, der tidlige fisk fra silurlagene på Ringerike og devonlagene på Svalbard utgjør en viktig andel. Den består ellers av både norske og utenlandske funn. Fiskene er fullstendig dataregistrert.

Paleobotanisk samling består av norske og utenlandske plantefossiler. En viktig andel er devonske planter fra arktisk Canada samlet inn under Frams 2. ferd 1898-1902.

Polarsamlingen består av fossiler og sedimentære bergarter fra arktiske og antarktiske strøk. De største samlingene er fra Svalbard, men både Grønland, arktisk Canada og Russland er godt representert. Samlingene fra Canada og Russland (Novaja Semlja) er databaseregistrert.

Kvartærsamlingen består av post-glaciale fossiler og sedimentprøver fra Norge. Østlandet er best representert, og det foreligger en rekke fossiler og sedimentprøver fra lokaliteter som nå er bebygget, asfaltert eller på andre måter ødelagt.

Mikrofossilsamlingen består av en rekke mikrofossilgrupper fra inn- og utland. Samlingen er et resultat av en rekke hovedfags- og forskningsoppgaver og er fullstendig dataregistrert.

Publisert 6. mars 2022 13:53