Den nasjonale frøbanken og ex situ-bevaring ved Naturhistorisk museum

En Noahs ark for truete plantearter

Arter utryddes i et stort tempo over hele kloden. Bare i Norge er nærmere 400 plantearter vurdert som truet. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å ta vare på disse artene. Den nasjonale frøbanken og ex situ-bevaring i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum i Oslo, og i de andre norske botaniske hagene,  spiller her en viktig rolle.

Hva betyr ex situ og in situ?

Ex situ-bevaring: Arten bevares utenfor sitt naturlige leveområde, for eksempel i frøbank eller i levende samling i en botanisk hage.

In situ-bevaring: Arten bevares der den vokser naturlig, for eksempel ved å verne områder eller ved ulike skjøtselstiltak.

Hva menes med en frøbank?

Selve ordet betyr et lager av levedyktige frø. I naturen finnes det en stor frøbank i jorden. Med frøbank i denne sammenhengen mener vi at frøene oppbevares i kunstig hvile i en fryser. Frø som lagres kaldt og tørt kan beholde spiredyktigheten i lang tid.

Vi har en del kunnskap om hvilke frø som klarer oppbevaring over lang tid, men det er mange norske arter som vi fortsatt mangler data om. Millenium Seed Bank (MSB) i Wakehurst, Kew, er verdens ledende internasjonale frøbank for ville plantearter.

Kan frø fra alle ville planter oppbevares i frøbank?

petrisskåler med frø
Spiretesting av frø av aksveronika, Veronica spicata. Foto:Kristina Bjureke

Svaret er nei. Frø fra ulike arter har ulik holdbarhet. Noen kan være spiredyktige i mange tiår, mens andre er mye mindre varige. Noen planter har frø som må spire allerede samme høst som de ble dannet. Majoriteten av våre norske frø er ortodokse, dvs de tåles å bli tørket til et lavt vanninnhold og klarer av å oppbevares over tid i fryst tilstand. Men vi har fortsatt ikke testet alle frø og vi mangler kunnskap om hvor lenge frøene kan oppbevares. I tillegg til at oppbevaringstiden er artsavhengig så er også kvaliteten på frøene og hvor godt de er tørket viktige for overlevelse over lang tid i frøbank.

Hvilke arter samles i Norsk nasjonal frøbank?

Nasjonal frøbank inneholder i hovedsak frø fra plantearter som er truete, altså de som  i Norsk rødliste 2021.

Hva betyr det at arter er rødlistet?

En rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse. I dag står rundt 400 karplanter på Norsk rødliste. De er fordelt på flere kategorier etter hvor truet de er. De fire første kategoriene her regnes som truete arter.

 • RE = Lokalt utryddet
 • CR = Kritisk truet
 • EN = Sterkt truet
 • VU = Sårbar
 • NT = Nær truet
 • DD = Mangler data
 • LC = Livskraftig.

Den seneste norske rødlista ble publisert av Artsdatabanken i 2021.

En offisiell ex situ-bevaring bygger på at det finnes god dokumentasjon for hvor og når plantematerialet ble samlet inn. For å være en offisiell frøbank må også samlingen vedlikeholdes, dvs. spiredyktigheten på frøene sjekkes hvert tiende år og frøene erstattes eller kompletteres om spiredyktigheten er for lav. Nasjonal frøbank skal:

 • fungere som lett tilgjengelig genbank knyttet til truete og sårbare plantearter
 • danne utgangspunkt for restaureringsarbeid i naturen
 • omfatte minst 75% av landets truete arter

Hvordan samler vi frø?

Nasjonal frøbank inneholder frø av truede plantearter fra hele Norge (unntatt Svalbard). Det er mange som er med på dugnadsarbeidet med å samle inn frø: vi fra Naturhistorisk museum med Botanisk hage her i Oslo, botanikere fra de andre fem botaniske hagene i Norge (Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) og floravoktere i Norsk Botanisk Forening.

frø på blå bakgrunn
Frø av bulmeurt, Hyoscyamus niger. Foto: Karsten Sund

En innsamling av frø skal speile variasjonen i den populasjonen som man samler inn frø fra. Dette sikrer vi på følgende måte: Om vi sier at det vokser 25 individer av den arten vi skal samle inn frø av, så tar vi noen frø fra hvert individ og legger dem i samme konvolutt, slik at de blandes. Vi samler altså ikke inn alle frø fra tre individer og overser de andre 22, for det ville ikke ha gitt en innsamling med ønsket variasjon. Dette er sjeldne arter, og innsamlingen må aldri ødelegge for artens mulighet til å formere seg på det naturlige voksestedet. Hver innsamling av frø dokumenteres i database med navn på samleren, lokalitet, habitat, koordinater, høyde over havet, hvor mange individer det ble samlet av og antall frø. Vi har spesielle retningslinjer og godkjennelsesordninger for innsamling av frø. Hvis plantene vokser i et reservat, må vi ha tilleggsgodkjennelse fra forvaltningen.

Hvilke mål har vi?

Gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har Norge politisk forpliktet seg til å nå 2020-målene i Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). Norge arbeider for at plantearter skal bevares in situ, på sin naturlige vokseplass, og i tillegg ex situ, som betyr at arter bevares utenfor sitt naturlige leveområde, for eksempel i frøbank eller i levende samlinger i en botanisk hage.

Følgende to mål i GSPC er aktuelle for ex situ-bevaring av norske truete plantearter i botaniske hager i Norge:

Mål 8: Minimum 75 % av de truete planteartene bevares i ex situ-samlinger, fortrinnsvis i opphavslandet, og minimum 20 % av planteartene er tilgjengelig for reetableringer og restaureringsprogram.

Mål 14: Betydningen av plantemangfold og bevaringen av dette kommuniseres gjennom undervisning og utadrettet virksomhet.

Våre mål her i Norge

 1. å oppbevare spiredyktige frø av minst 75 % av truete ville norske plantearter.
 2. å bevare frø fra fem geografisk forskjellige populasjoner av hver innsamlet art for å dekke den genetiske variasjonen.
 3. å øke antall arter som er representert med levende planter i Botanisk hage.

Sammen om bevaring

Arbeidet med ex situ-bevaring av norske truete planter har startet. Det er mange aktører som medvirker til å arbeide for bevaring av ville norske truete plantearter:

 • Nettverket for de botaniske hager i Norge
 • Miljødirektoratet
 • Statsforvalterne
 • Norsk Botanisk Forening og Floravokterne

Det lages handlingsplaner og faggrunnlag for et begrenset utvalg av prioriterte arter, rødlistede arter og naturtyper, men mye arbeid står foran oss.

Ansvarlig for faggrunnlag: Miljødirektoratet

Hva er Svalbard globale frøhvelv?

Den nasjonale frøbanken ved Naturhistorisk museum må ikke forveksles med frøhvelvet på Svalbard, selv om begrepene kan likne. Svalbard globale frøhvelv er en internasjonal frøbank for hele verdens nytteplantemangfold. Her bevares frø fra kulturplanter og fra kulturplantenes ville slektninger. Formålet med frøhvelvet er å bevare verdens plantegenetiske ressurser for mat og landbruk ved å tilby kostnadsfri sikkerhetslagring av frø fra frøbanker verden rundt.

Nordisk Genressurssenter (NordGen) er ansvarlig for daglig drift og administrasjon av Svalbard globale frøhvelv. Databasen med informasjon om alle frøprøvene i frøhvelvet finnes her http://www.nordgen.org/sgsv/

Hva er nasjonalt nettverk for botaniske hager?

Nasjonalt nettverk for botaniske hager ble opprettet i 2008. Nettverket har som mål å styrke samarbeidet mellom de 6 botaniske hagene i Norge.

Nettverket for botaniske hager bidrar til bevaring av norske truete arter gjennom:

 • å etablere samlinger av frø og planter til bruk i forskning, bevaring og restaureringsarbeid
 • å bygge opp og skjøtte bevaringsbed for utvalgte plantearter
 • å drive formidling og undervisning om truete arter

Deltakere i Nasjonalt nettverk for botaniske hager:

 • Arktisk-alpin botanisk hage, Tromsø museum, Universitetet i Tromsø
 • Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
 • Arboret og Botanisk hage, Milde, Universitetet i Bergen
 • Agder naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder
 • Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Stavanger Botaniske hage, Stavanger. Rogaland Arboret, Sandnes, deltar i nettverket gjennom et lokalt samarbeid med Stavanger botaniske hage fra 2022.

Internasjonalt samarbeid

Botanisk hage, NHM i Oslo, er med i nettverket ENSCONET (European Native Seed Conservation Network).

De botaniske hagene er medlemmer i BGCI (Botanic Gardens Conservation International).

Ansatte ved Naturhistorisk museum som drifter den nasjonale frøbanken har fått opplæring ved Millenium Seed Bank, Wakehurst, Kew Gardens. Vi sender sikkerhetslager av frø til Millenium Seed bank hvert år.

Les mer

Publisert 6. mars 2022 13:53 - Sist endret 8. apr. 2022 11:35