Brøgger som folkeopplyser

Waldemar Christopher Brøgger«Til dem, der endnu i vore dage drømmer om den tabte paradisiske lyksalighed, har naturforskerne kun en beklagelse over deres uvidenhed, et vemodigt smil over deres fromme naivitet. Thi vi kan tvertom med vished sige: menneskene har selv fra først af været dyr, og først gjennem livets seige kamp med tilværelsen, generation efter generation gjennem hundretusender og millioner af aar lidt efter lidt naaet op til det fuldkomnere trin, de nu indtager. Mennesket har, trods alle de skrøbeligheder, vi kjender fra os selv og andre, absolut og gjennemsnitlig aldrig staaet saa høit, aldrig været saa fuldkomment som nu. Og idet vi erkjender dette, idet vi bøier os for den videnskabelige sandhed, at mennesket som alle andre organismer har været og er udviklingens love underkastet, saa finder vi ogsaa deri den forjættelse, der trøster os over tabet af et paradis, som aldrig har existeret, i forvisningen om, at de ufødte slægter, der kommer etter os, vil arbeide stadig fremad mod sin fuldkommengjørelse og være lykkeligere stillet og bedre rustet end vi til den livets haarde kamp for tilværelsen, som alt dødeligt må stride igjennem. »

Brøgger 1894

[…at naturvitenskapen] «utvilsomt har bevist, det er, at disse vore urstamfædre, disse proanthropoi, aldrig har levet under de lykkelige paradisiske tilstande, som vi læste om i vor børnelærdom, de har ikke begyndt som de fuldkomne væsener, der hverken kjendte synd eller sorg eller sygdom eller død, og saa først ved syndefallet sank ned til at dele dyrets skjæbne».

Brøgger 1894

«Erbødigheden for det store og gaadefulde i den Udvikling, som fra dyriske Forfædre har ført frem til Menneskehedens høiest opragende Pander, og som vil føre endnu længer frem mod fjerne ukjendte Høider, vil vistnok i mange Henseender kunne føre til dybere og ædlere og mere forhaabningsfuld Forstaaelse af Tilværelsen end den, der har faaet sit Udtryk i den nu gjældende nedarvede Opfatning; og de Fremtidens Menneskeslegter, som vil kunne støtte sin Livsanskuelse til en dybere Indsigt i Menneskets Udviklingshistorie end den, vi for Tiden kan have, vil neppe derfor komme til at se mindre stort paa Maalet for Menneskehedens Liv, end de svundne Slegter, som levede og døde i sin gamle Tro. »

Brøgger 1903
Publisert 25. nov. 2010 12:00