Vedlevende barksopper innen homo- og heterobasidiomyceter i Norge: nye arter og nye utbredelsesmønster avslørt gjennom inventering av fruktlegemer og molekylær skanning

Målet er å øke kunnskapen om diversitet og utbredelse av barksopper på gran i Norge. Gjennom at hver låg undersøkes både når det gjelder fruktlegemer og forekomst av sopp-DNA så kan vi vurdere molekylær skanning (ofte kalt DNA barcoding) som en metode for effektiv kartlegging og overvåking av sopp-mangfold.

Fruktlegeme av gulltråd Piloderma fallax, en vanlig art knytta til sterkt nedbrutt og formulda læger i barskog. Sånne læger har ofte en rik funga av barksopper. Foto: Karl-Henrik Larsson

Fungaen i Norge er relativt godt kjent. I hvertfall innen sopper med godt synlige fruktlegemer.  Men for noen mer uanseelige arter på død ved er kunnskapen fortsatt mangelfull. Prosjektet har fokus på artsmangfoldet innen barksopper, og vi innkluderer da også arter som hører til heterobasidiomycetene, bedre kjent som gelésopper. Vi samler inn fruktlegemer fra 600 granlæger innenfor 10 områder spredd ut over granas naturlige utbredelsesområde i Norge. En lignende undersøkelse av 1080 læger fra 18 områder i Sverige gjør det mulig for oss å undersøke variasjoner i artssammensetningen i et breiere Skandinavisk perspektiv.

Fra hver låg tar vi også flere boreprøver. Fra disse ekstraheres DNA, som etter analyse gir oss ytterligere informasjon om hvilke sopper som vokser i den døde veden. Vi sammenligner deretter artssammensetningen som kommer fram gjennom de fruktifiserende soppene med det bildet som kommer fram gjennom DNA-resultatene.  På denne måten kan vi vurdere i hvilken grad molekylær skanning kan erstatte den mer tid- og arbeidskrevende metoden med å kartlegge og overvåke soppers mangfold gjennom å leite etter og samle inn fruktlegemer.

Takket være vårt store materiale av fruktlegemer kommer kunnskapen om mangfold av barksopp og barksopplignende gelésopper på gran til å øke betraktelig. Likeså kunnskapen om deres utbredelse i Norge. Vi forventer å finne flere arter nye for landet, spesielt innenfor gruppa gelésopper. Representative innsamlinger av alle arter kommer til å bli belagt på Naturhistorisk museum i Oslo. Vi kommer også til å utføre molekylær strekkoding (DNA barcoding) av arter som ikke tidligere forekommer i offentlige DNA-databaser. Alle våre registreringer, også de om kun baserer seg på DNA-forekomst, blir tilgjengelige gjennom Artsobservasjoner.   

Prosjektleder: Jenni Nordén, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo   

Prosjektperiode: 2013-2014   

Samarbeidende institusjoner: Det naturhistoriske museet i Finland, Helsingfors universitet

Finansiert av Artsdatabanken.

Publisert 13. feb. 2013 15:33 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26