Stein på Hovedøya

Det meste av øya består av sedimentære bergarter fra ordovicium og silur. Sedimentene ble avsatt på havbunnen for 450 – 440 millioner år siden. Leire ble etter hvert til leirskifer, kalk ble til kalkstein og sand ble til sandstein. Sandsteinen på Hovedøya består både av kvarts- og kalkpartikler, leirskiferen inneholder også ofte litt kalk.

sedimenter
I silurtiden kolliderte Amerika-Grønland med Europa og det ble dannet en stor fjellkjede lenger vest, kalt Kaledonidene. Det førte til at lagene på Hovedøya ble foldet og noen til og med snudd opp ned! Her ligger yngre, ordovicisk kalkstein over eldre kalkstein fra silur. Foto: C.Webb

I permtiden trengte magma fra jordens indre opp i sprekker i lagene fra ordovicium og silur. På Hovedøya størknet bergartssmelten til gangbergartene diabas og syenittporfyr. Disse går som lange ganger tvers over øya og er synlige på det geologiske kartet nedenfor. På Hovedøya kan du finne løse steinblokker av bergarter som ikke finnes i berggrunnen. Disse ble fraktet hit av isen på slutten av siste istid. I klosterruinene finner man alle disse bergartene.

Blivende_geokart_500px.gif

Hovedøyas geologi

Last ned mediefil

Videre lesning om stein på Hovedøya:

Publisert 9. apr. 2010 16:07 - Sist endret 24. aug. 2015 15:52