Tre typer bergarter

Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma (smeltet stein) størkner.  De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Lava som størknet på jordas overflate kalles dagbergarter, magma størknet et stykke ned i jordskorpen kalles gangbergarter og magma som størknet i dypet kalles dypbergarter. På Hovedøya finnes det gangbergarter.

magmatiske bergart kornstfomC.jpg Tromlingene gneis m barnformC.jpg
Dypbergarten syenitt (nederst til venstre) er mer grovkornet enn gangbergarten diabas (øverst). Foto: C. Webb Den metamorfe bergarten gneis, her fra Tromlingene, har gjerne striper og bølger. Gneis finnes ikke i berggrunnen på Hovedøya. Foto: C.Webb, NHM

Sedimentære bergarter dannes ved at kalkslam, leire, sand eller grus (sedimenter) blir kittet sammen til en hard bergart. På Hovedøya finnes leirskifer, kalkstein og sandstein. I sedimentære bergarter kan det være fossiler.

Metamorfe bergarter, også kalt omdanningsbergarter, dannes ved at en bergart blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur eller begge deler. De gamle mineralene blir da omdannet til nye mineraler, og opprinnelige strukturer kan forandres til det ugjenkjennelige. Metamorfe bergarter finnes ikke i berggrunnen på Hovedøya, annet enn som flyttblokker fra siste istid.

Publisert 9. apr. 2010 16:05 - Sist endret 9. feb. 2012 17:21