Sammenlikning av fuglelivet i to naturtyper

TropehjelmPrinsipp. Dette er en mer kvalitativ variant av fugletaksering der deltagerne beveger seg rundt i to ulike biotoper, for eksempel granskog og løvskog, for å se om de kan registrere noen forskjell i tettheten av fugler i de to områdene.

Fremgangsmåte. I dette tilfellet kan det være lurt å stoppe helt opp etter en på forhånd bestemt avstand, for eksempel hver hundrede meter. For hvert sted man stopper står man mest mulig rolig og registrerer alle fugler man ser og hører. Etter en viss tid, for eksempel 5 minutter, beveger man seg videre. Slike forutbestemte rutiner gir feltturen et mer ”vitenskapelig” preg og gir bedre kvalitet på dataene som innsamles.

Etterarbeid. Hvis man finner forskjeller i antall fugler mellom to områder, kan dette være et godt utgangspunkt for å diskutere hva det er med de sammenliknede naturtypene som skaper disse forskjellene.

 

Publisert 22. feb. 2010 16:13 - Sist endret 9. feb. 2012 16:04