Å sanse stein: Løfte på, kjenne på, se på (bergartslære)

RullesteinLærerveiledning

1.-7. trinn

I opplegget "Å sanse stein" legger vi vekt på å arbeide med direkte med stein, slik at elevene får bruke sine egne sanser til å gjøre observasjoner.

Elevene skal også uttrykke hva de sanser og gjennom dette bli klar over steiners og ulike bergarters kvaliteter. Dette hjelper elevene til å lære å stole på egne observasjoner og å sette navn på det de ser.

Elevene som har hatt geologi får absolutt størst utbytte av arbeidet, men opplegget virker godt også for dem som ennå ikke har hatt geologi på skolen.

Gangen i opplegget på Geologisk museum

  • Innledning: Hva er stein? Hvor finner vi stein? Jordens oppbygging.
  • En haug med rullestein på et pledd. Samtale om disse. Bruke elevenes observasjoner til å samtale om steinene. Diskutere hvordan steinene kan ha fått sin runde form.
  • Sortere steinene i ulike hauger. Sammen med museumslektor diskuterer elevene seg fram til hvilke kriterier steinene skal sorteres etter, nemlig trekk som gjør at vi kan skille ulike bergartstyper. Elevene må løfte stein, legge i hauger, klare å samarbeide og diskutere med hverandre om valg. Gjennom dette erfarer de tyngde, form, overflate og legger ytterligere merke til hvordan steinene ser ut.
  • Samtale om bergartene i de ulike haugene. Gjennom dette blir elevene klar over enda flere egenskaper som steinene har.
  • Hvordan er bergartene dannet? Vi snakker om størkningsbergarter (magmatiske bergarter), avsetningsbergarter (sedimentære bergarter) og omvandlingsbergarter (metamorfe bergarter) ut fra trekkene elevene har observert at de ulike steinene har.

Museumslærer

Må ha museumslærer.

Oppmøte

Inngang utstillinger, butikk.

Varighet

Kl. 9.30-11.00, varighet 90 minutter.

Emneord: Geologi, Barneskole
Publisert 17. feb. 2010 14:19 - Sist endret 2. nov. 2021 10:25