Styret ved Naturhistorisk museum

Museumsstyret er museets øverste organ. Museumsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Museumsstyret har ni medlemmer: tre eksterne medlemmer, to representanter for de vitenskapelig ansatte, to for de teknisk/administrativt ansatte, og to studentrepresentanter.

Studentrepresentantene velges for ett år av gangen, de øvrige for fire år.

Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene

Kristin Halvorsen
Ekstern
(Foto: Rune Kongsro/
regjeringen.no)
Harald Magnus Andreassen
Sparebank 1 Markets


 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Kristensen
Prodekan, Professor
Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO


 

 

 

 

 

 

Jørn Harald Hurum
Professor, NHM

 

Anneleen Kool
Førstelektor, NHM

 

 

 

 

 


 

 

 

Tore Oldeide Elgvin
Kommunikasjons-rådgiver

 

 

 

 

 

 

Birgitte Lisbeth Graae Thorbek
Overingeniør, NHM

 

Julie S. Paus-Knudsen
Studentrepresentant

 

Espen Sommer Værland
Studentrepresentant

 

Vararepresentanter

Eksterne
1. Erling Lae
2. Eva Halland

UiO representant
3.Rein Aasland

Tilsattrepresentanter – vitenskapelig
1. vara Brita Stedje
2. vara Anders Bryn

Tilsattrepresentanter – teknisk/adm.

1. vara Remi Aleksander Nielsen
2. vara Liv Guro Kvernstuen

Studentrepresentanter (vara):
Christina Eide
Anders Skyrud Danielsen

Museumsdirektøren

Museumsdirektøren er museets øverste leder og leder museets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammer satt av museumsstyret og universitetsstyret, og gjennom instrukser fra rektor og universitetsdirektør.

Museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt museumsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene

Arne Bjørlykke
Tone Lindheim
Museumsdirektør
Publisert 19. jan. 2018 16:15 - Sist endret 23. apr. 2018 11:33