Noahs ark for ville planter

Den nasjonale frøbanken ved NHM skal redde tre fjerdedeler av de utryddingstruede plantene i Norge innen 2020.

REDDER STRANDTORN: Gartner Liv Aarvoll (t.v.) og universitetslektor Kristina Bjureke gjør en stor innsats for å redde den svært sjeldne planten strandtorn. For å kunne sette plantene tilbake i naturen, må de først dyrke dem, med innsamlete frø, i Botanisk hage på Tøyen. Foto: Vida Mildaziene

Arter utryddes i et stort tempo over hele kloden, og bare i Norge er nærmere 400 plantearter vurdert som truet. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å ta vare på disse artene.

Genetisk materiale kan bevares på flere ulike måter: Frøbank, DNA-samlinger, vevskulturer, pollenbank eller med samlinger av levende planter. I de botaniske hagene i Norge bygger vi opp samlinger av norske truete planter fra norsk frømateriale.

I siste utgave av Apollon (2/2018) kan du lese om den nasjonale frøbanken ved Naturhistorisk Museum - hvordan frøene samles inn, lagres og spiretestes.

Frø og frukt av strandtorn, en art som har fått en ny sjanse gjennom frøbanken. Foto: Karsten Sund, NHM

"Folk forstår hvorfor vi vil redde en vakker blomst som hvitmure, men skjønner ikke hvorfor vi bevarer truet gress. Denne tankegangen kan sammenlignes med bare å bevare vakre mennesker, forteller universitetslektor og botaniker Kristina Bjureke på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Hun har de siste ti årene tatt et krafttak for å redde brorparten av de 220 plantene som står på den norske rødlisten. Dette er en liste over landets utryddingstruete og sjeldne arter.

 

- Vi lager en Noahs ark for disse plantene. Poenget er å sikre plantenes eksistens hvis det skulle skje noe med dem i naturen.

Det er en omfattende jobb å redde alle plantene. I første omgang ønsker botanikerne å redde tre fjerdedeler av de rødlistete plantene innen to år."

Les saken i Apollon

 

Ordforklaringer:

Ex situ-bevaring av planter: Arten bevares utenfor sitt naturlige leveområde, for eksempel i frøbank eller i levende samling i en botanisk hage.

In situ-bevaring av planter: Arten bevares der den vokser naturlig, for eksempel ved å verne områder eller ved ulike skjøtselstiltak.

En rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse. I dag står rundt 400 karplanter på Norsk rødliste. De er fordelt på flere kategorier etter hvor truet de er: RE = Lokalt utryddet, CR = Kritisk truet, EN = Sterkt truet, VU = Sårbar, NT = Nær truet, DD = Mangler data og LC = Livskraftig. De fire første kategoriene her regnes som truete arter.

Emneord: frø, Naturmangfold, rødlista, Nasjonal frøbank
Publisert 28. mai 2018 13:59 - Sist endret 14. mars 2019 10:10