Nå blomstrer dragehode!

Botanisk hage er hjem for den svært sjeldne urten dragehode (Dracocephalum ruyschiana). Vær rask, så får du se den i blomst!

Dracocephalum ruyschiana i Botanisk hage. Foto: Ragna Bruland

Nå blomstrer den sjeldne urten dragehode - Dracocephalum ruyschiana - tidligere enn det som er vanlig i Botanisk hage, på grunn av temperaturen. Dersom du er rask kan du få med deg blomstringen denne uken.

Urten vokser på tørrbakker på kalkrik grunn og har en sørøstlig utbredelse i Norge. Gjengroing og utbygging har ført til at det finnes stadig færre vokseplasser for arten. Dragehode er i tilbakegang i hele Europa.

I dag huser Norge og Sveits de fleste bestandene, og den er oppført som en sårbar art i den norske rødlista. Dragehode har status som nasjonal ansvarsart, det vil si at Norge har et spesielt ansvar for å bevare den. I 2011 ble planten vernet av Kongen i statsråd, og den har nå status som en prioritert art etter naturmangfoldloven. Det er laget en nasjonal handlingsplan for arten slik at den kan forvaltes på best mulig måte. Handlingsplanen omfatter også en liten bille, dragehodeglansbille, som bare lever på dragehode.

Botaniske hager tar vare på og bevarer truede plantearter gjennom å bygge opp genbanker av frø og levende individer.

Osloryggen dyrkes i dag 30 individer av dragehode, som tidligere vokste på en kalkknaus på Fornebu. På grunn av veiutbygging skulle knausen ødelegges. Deler av den opprinnelige bestanden ble flyttet til et annet voksested på Fornebu, mens de resterende plantene altså tas vare på i Botanisk hage. Du kan også se Dragehode i rødlistedelen av Svart- og rødlistebedet ved Victoriahuset.

 

Publisert 30. mai 2018 15:18 - Sist endret 17. aug. 2020 13:48