Tildelt europeisk toppforskerstipend for fremragende forskning

Evolusjonsbiolog Lee Hsiang Liow er blitt tildelt et stipend på 1,99 millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Lee Hsiang Liow er førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum (NHM) og Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Universitetet i Oslo.

Lee Hsiang Liow. Foto: Kjetil Lysne Voje

ERC støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt. ERC Consolidator Grant, som Lee Hsiang blir tildelt, er spesielt utformet for å hjelpe individuelle forskere å etablere europeiske forskerteam og gis utelukkende på grunnlag av fremragende forskningsresultater.

Lee Hsiangs forskningsprosjekt har tittelen Abiota, Biota, Constraints in Macroevolutionary Processes.  Hun tar utgangspunkt i en gruppe marine organismer kalt mosdyr (bryozoer), som er en stor gruppe av kolonidannende, virvelløse dyr.

– Det finnes et uvanlig rikt fossilt materiale av mosdyr som til nå i svært liten grad har blitt studert. Fossiler av mosdyr gjør det mulig å undersøke i detalj hvordan en rekke egenskaper ved disse dyrene endrer seg over millioner av år. For eksempel gjør det rike datamateriale av mosdyr det mulig å studere de evolusjonære effektene av konkurranse mellom individer over flere millioner av år, noe som er tilnærmet umulig  å studere i andre organismegrupper, sier Lee Hsiang.

Sammen med forskerteamet sitt vil hun samle informasjon om bryozoers fossile historie og kombinere dette med kunnskap om levende arter av bryozoer. Slik vil hun oppnå ny forståelse av hvordan arter endrer seg over lange tidshorisonter.

Makroevolusjon refererer til evolusjonære mønstre forskerne finner ved å studere fossiler. Makroevolusjon beskriver slikt sett endringer i arter eller grupper av arter som skjer over lange tidsskalaer. (Biolog Kjetil Lysne Voje, CEES, UiO / Store Norske Leksikon) 

– Dette er en internasjonal anerkjennelse av Lee Hsiangs forskningsarbeid. Det ligger en enorm innsats bak hele søknadsprosessen og forskerkollegene berømmer hennes flotte resultater, sier leder for paleontologigruppen ved NHM, professor Hans Arne Nakrem.

Publisert 2. des. 2016 10:10 - Sist endret 6. apr. 2022 13:48