Universitetsmuseene debattert i Stortinget

Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til kunnskapsministeren.

«Universitetsmuseene spiller en viktig rolle i formidling av natur- og kulturhistorie, og forvalter samlinger med over ti millioner gjenstander. Museene opplever imidlertid uklar og uforutsigbar finansiering. Kvalitetsreformens finansieringsmodell tilgodeser i liten grad museumsdriften, og museene taper kampen om midlene over basisfinansieringen fra Kunnskapsdepartementet. Ved fremleggingen av finansieringssystemet varslet departementet at det ville komme en egen museumskomponent i insentivordningen. Det har ikke skjedd. Forslaget om å innføre insentiver både for samlingsforvaltningen og for formidlingen ble gjentatt i stortingsmeldingen om universitetsmuseer fra 2008, 'Tingenes tale', men ble ikke fulgt opp.

Hvordan vil statsråden sørge for at det viktige samfunnsoppdraget universitetsmuseene har, blir tilstrekkelig og forutsigbart finansiert?»

Fra møte tirsdag 12. mai 2015. Les hele innlegget og debatten på Stortingets nettsider

Se også rektors blogg 13. mai 2015: Muséene er et bærende element i vårt samfunnsoppdrag

Publisert 18. mai 2015 10:08 - Sist endret 17. aug. 2020 13:46