Johannes A. Dons til minne

14. november døde Johannes A. Dons, mangeårig bestyrer av Mineralogisk-geologisk museum.

Førstekonservator Johannes A. Dons, mangeårig bestyrer av Mineralogisk-geologisk museum, døde lørdag 14. november i sitt 90. år. Han var født 26. februar 1920 og bodde hele sitt liv på Smestad i Oslo.

Etter examen artium på Riis gymnas i 1939, studerte han realfag ved Universitetet i Oslo (Blindern) og i 1945-46 i Neuchãtel, Sveits. Han ble cand. real. i 1949 med hovedfag i geologi. Emnet for hovedoppgaven var vulkanen over Ullern-Husebyåsen og forkastningen i Mærradalen. Vulkanen var aktiv i perm-tiden, idag er mye erodert vekk, men vi kan fortsatt ane konturene. I Morgenposten skriver han i 1950 om ”Ullern-Husebyåsen gjennom 400 millioner år”.

Johannes A. Dons var ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1948 til han i 1990 gikk av for aldersgrensen. Han begynte som vitenskapelig assistent på Blindern, ble i 1951 konservator og fra 1959 førstekonservator ved Mineralogisk-geologisk museum på Tøyen (i dag en del av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo). Han var museets valgte bestyrer fra 1974 til 1986.

Mineralogisk-geologisk museum var sterkt preget av W.C. Brøgger. Foruten museumsoppgavene var museet også en geologisk undersøkelse for Oslofeltet. Som ung student søkte Johannes Dons til Mineralogisk-geologisk museum, og møtte der også den aldrende nestor blant norske geologer W.C. Brøgger. Johannes Dons’ virke med kartlegging og formidling var nok inspirert av Brøgger, og en videreføring av en lang tradisjon ved museet.

Som nyutdannet geolog hadde Dons et nært samarbeid med professor Olaf Holtedahl. Som resultat fikk vi allerede i 1952 ”Geologisk fører for Oslo-trakten” med ”Geologisk kart over Oslo og omegn”. I 1957 kommer den geologiske føreren på engelsk. Senere kom nye, utvidete og omarbeidete utgaver av ”Geologisk fører for Oslotrakten”, initiert, redigert og for en stor del skrevet av Johannes A. Dons. Den siste utgaven ”Oslo-traktens geologi med 25 turbeskrivelser” kom i 1996.

Sammenstillingen av ”Berggrunnskart over Norge” i målestokk 1:1 million i 1953 var et enormt omfattende arbeid, som krevde en bred, landsdekkende geologisk oversikt. Kartet ble benyttet i ressursundersøkelser, planlegging og undervisning. Dons var norsk generalsekretær og koordinerte den norske innsatsen ved ”International Geological Congress” (IGC) i København i 1960. Han redigerte 17 guide bøker for ekskursjoner. Dons gav også råd i forbindelse med den 33. IGC i Oslo i 2008. Han var blant initiativtakerne til de to internasjonale tidsskriftene Lithos (mineralogi, petrologi, geokjemi) og Lethia (paleontologi, stratigrafi) som opprinnelig ble utgitt av Universitetsforlaget, men som nå utgis av Elsevier og Blackwell. Dons var i flere år norsk representant til UNESCO i forbindelse med museumfaglige spørsmål.

I 1965 var Dons en av stifterne av Steinklubben, en forening for barn og ungdom og den første norske amatørgeologiske forening. Forruten å være et fritidstilbud til yngre, har det vist seg at Steinklubben også er blitt et rekrutteringsmiljø for geologer.

Dons har i nærmere 70 år spredt geologisk kunnskap til nytte og glede for mange. Hans geologiske søndagsturer i Oslo omegn, Oslofeltet og Telemark var velbesøkte, og ekskursjonene i inn- og utland populære. Grunnlaget var bl.a. hans omfattende feltarbeider i Telemark og Oslofeltet med tilhørende artikler, foredrag, omvisninger, utstillinger og kartutgivelser. Siste store opplevelse hadde han i 1990 ved påvisning sammen med en kollega, at den skålformede landformen med knusningsbergarter i Gardnos, Hallingdal, var et krater dannet ved et meteorittnedslag for 546 millioner år siden.

Mange geologer har lært kartlegging av Johannes Dons og han ledet feltkursene ved UiO i mange år. Han lærte oss både å observere og systematisere observasjonen frem til geologiske kart. Dons trivdes i felt og det smittet over på oss studenter.

Ingen har betydd mer for å gjøre Osloområdets og Norges geologi kjent for et bredt publikum. Det er et stort savn for norsk geologi og for Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, at Johannes A. Dons nå er gått bort. Vi har så mye å takke ham for.

Dons var aktiv og faglig entusiastisk like til det siste. Han var levende opptatt av museets ve og vel, han var en god støtte for oss som kom etter. Han har de senere år samlet mye verdifullt materiale knyttet til Tøyens, universitetets og geofagets historie. Museet ser det som viktig å bidra til at dette kan bli utgitt.

Våre tanker går til hans nære familie. 

Johannes Dons

Av Elen Roaldset
Publisert 20. nov. 2009 09:41 - Sist endret 8. des. 2019 10:37