Agder valgte solblom

Vi gratulerer Agder med valget av solblom Arnica montana som fylkesblomst. Innlandet valgte nylig skogstjerne. Tidligere har Trøndelag valgt reinrose. Nå venter vi på hva som skjer i Viken, Vestfold og Telemark og i Troms og Finnmark. 

Flere gule blomster av arten solblom i blomstereng

Solblom Arnica montana var tidligere et vanlig syn i engene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Nå er den rødlistet.

– Solblom er som Ulf Lundell, den trives best i åpne landskap, sier botaniker og universitetslektor Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum. Hun er begeistret for Agders valg av solblom, som hun mener er midt i blinken.

– Jeg håper kåringen av fylkesblomst fører til at flere registrerte bestander av solblom blir fulgt opp med skjøtselsplaner. Det er viktig for det biologiske mangfoldet at ikke flere individer forsvinner som følge av gjengroing, skogplanting, overbeite, veibygging eller kunstgjødsling, sier Kristina Bjureke.

Før 1950-tallet var solblom et vanlig syn på enger på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Nå er den oppført som sårbar på Norsk rødliste. Tilbakegangen har vært forskjellig i ulike landsdeler og størst på Vestlandet. I Møre og Romsdal ble det i 2020 registrert en 70 prosent nedgang i bestander av solblom.

I Agder ser den ut til å klare seg bedre enn i andre fylker. I Aust-Agder er tyngdepunktet for solblom i de indre kommunene og spesielt i Setesdalen. Planten har forsvunnet fra de fleste tidligere kjente lokalitetene i kystkommunene. I Vest-Agder er de fleste kjente populasjonene av solblom i kystnære kommuner, spesielt i Lista-området og Flekkefjord.

Trives på slåttemark

Solblom tilhører kurvplantefamilien og er flerårig med krypende jordstengel. Den har en basal bladrosett og opprett stengel med solgule, vakre blomsterkurver. Den trives på ugjødsla enger i tradisjonell drift med svakt sur jord, i glissen skog og på lynghei.

Den formerer seg både vegetativt og med frø. Frøene spirer ikke hvis gresset er for tett eller høyt, og de unge plantene klarer seg også dårlig i tett gresstorv. 

Ved slått fjernes mye vegetasjon, og solblom og andre konkurransesvake planter får bedre mulighet til å overleve. Redskap og husdyrtråkk lager sår i grastorva på enga. På disse små åpne jordflatene har solblomfrø en større mulighet for å spire. Solblom spirer også godt i utkanten av brente områder.

Symbol for god skjøtsel

Solblom i blomstereng
Solblom ble valgt som fylkesblomst for Agder i februar 2021. Foto: Kristina Bjureke

– Hvis voksestedene for solblom går ut av bruk, vil gjengroing med høyt gress, busker og trær hurtig fordrive plantene. Om vi vil bevare solblom på våre enger er optimal skjøtsel å ikke gjødsle, å slå enga og å ha etterbeite om høsten, sier Kristina Bjureke.

– Når det finnes en livskraftig bestand av solblom, er det en eng i god hevd. I et slikt økosystem trives også insektene. Derfor kan solblom stå som symbol for god skjøtsel, sier Bjureke, som lenge har engasjert seg i arbeidet med bevaring og skjøtsel av tradisjonelle slåttemarker.

Glemte tid og sted

De senere årene har hun kartlagt utbredelsen av solblom i flere områder, blant annet Agderfylkene og Akershus. Og hun har hatt mange nærkontakter med solblom i arbeidet med å lage skjøtselsplaner for ugjødslet slåttemark, som er en egen, artsrik naturtype.

I slutten av juni 2020 opplevde hun sommerferiens høydepunkt da hun var i Froland og fant en ny lokalitet med solblom som ikke tidligere var kjent av botanikerne.

– Jeg ble så glad at jeg helt glemte tid og sted og satte i gang med å luke einstape og gress. For den vil jo helst ha det lysåpent.

Kalenderblomst

Vår og vær varierer fra år til år. Derfor fulgte bonden med på kjente tegn i naturen for å få en pekepinn om riktig tidspunkt for viktige jordbruksaktiviteter.

Når alle kurver på solblom blomstrer er det tid for slått. I Sverige heter planten slåttergubbe. Den øverste store blomsterkurven ble kalt bonden og de to kurvene lenger ned for «dräng» og «piga». Et kjent vers lyder: ”när slåttergubben kommer med piga och dräng, då är det tid för bonden att bärga sin äng». Det var mange planter i det tradisjonelt drevne kulturlandskapet som ble brukt som kalenderblomster.

Virkningsfull postkortaksjon

I 2008 sendte daværende miljøminister Erik Solheim signerte postkort til alle ordførere med oppfordring til å bevare truede plante- og dyrearter. Hver kommune fikk kort med bilde av en art som finnes lokalt. Aksjonen fikk mye oppmerksomhet, og de ble en vekker. 

To kommuner i Agder fikk postkort med solblom på: Valle i Aust-Agder og Songdalen i Vest-Agder. I tillegg fikk Nes kommune i Akershus et postkort med solblomengmøll. Det er en liten sommerfugl som er knyttet utelukkende til solblom. Om solblom forsvinner, forsvinner også denne - og andre insektarter - fra vårt land.

Aust-Agder hadde vivendel som fylkesblomst og Vest-Agder eik.

Oversikt over Norges fylkesblomster
 


Emneord: solblom, fylkesblomst, slåttemark, Agder Av Dag Inge Danielsen
Publisert 25. feb. 2021 15:07 - Sist endret 21. apr. 2022 16:37