Kaffe og klima: Naturen – verdens viktigste klimatiltak

Hvorfor er bevaring og restaurering av natur det beste tiltaket for å redde arter fra utryddelse og bremse klimaendringene?

Av smittevernhensyn krever fysisk deltakelse påmelding her (lenke).

Fjell, skog og våtmark binder opp enorme mengder karbon og naturmangfoldet er selve livsgrunnlaget vårt. Fysiske inngrep i naturen fører til imidlertid til store lekkasjer, og kan redusere økosystemenes evne til karbonlagring. For å nå FNs bærekraftsmål må vi se klima og natur i sammenheng. Hvis vi skal bremse klimaendringene, er det nødvendig å stanse naturødeleggelser som fører til utslipp. I tillegg trenger vi tiltak som øker lagringen og opptaket av karbon i økosystemene. 

Av jordens landarealer er 75 % betydelig endret, blant annet som følge av utvidelse av byer, veier, industrielt jordbruk og skogbruk. Hele 25 % av alle kjente arter er truet av utryddelse, og en halv million arter ar avhengig av at leveområdene deres blir restaurert hvis de skal overleve på lang sikt. Framover er det derfor ikke nok å ta vare på gjenværende vill natur. Vi må også restaurere ødelagte områder og forbedre den økologiske tilstanden i økosystemer der den er dårlig.

FN har utpekt det kommende tiåret til restaureringstiåret. Investerer vi i å ta vare på økosystemene, investerer vi også i verdens beste og mest naturlige klimatiltak – naturens evne til å ta opp og lagre karbon.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) forsker på arter, økosystemer og samspillet mellom natur og samfunn.

Kristin Thorsrud Teien er forskningssjef ved NINA Oslo. Hun er terrestrisk økolog og har også bred erfaring fra naturforvaltning.

Astrid Skrindo er forsker ved NINA Oslo. Hun er restaureringsøkolog og har jobbet med bevaring og restaurering av natur, både som forsker og innen forvaltning.

Publisert 13. aug. 2020 16:23 - Sist endret 25. aug. 2020 14:11