English version of this page

Tilgang til objekter i Fuglesamlingen

Fuglesamlingen ved Naturhistorisk museum er en vitenskapelig samling, og det er ønskelig at den skal komme vitenskapen mest mulig til gode. Den er derfor tilgjengelig for forskere fra hele verden, gitt betingelsene nedenfor.

Retningslinjer for tilgang til Fuglesamlingen

 1. Vitenskapelig personell kan søke om lån av objekter fra samlingen (lån) eller tillatelse til å besøke samlingen for å jobbe med objekter i NHMs lokaler (besøk); sistnevnte foretrekkes
  Studenter og forskere uten permanent tilknytning til en vitenskapelig institusjon (for eksempel åremålsstillinger som PhD-stipendiater, postdoktorer etc.) må søke om lån/besøk gjennom en fast ansatt ved slik institusjon.
 2. Kvalitetsforskning prioriteres
  En kort prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden om tilgang til samlingen. Denne vil bli vurdert individuelt for hver enkelt søknad, og kvalitet, seriøsitet  og gjennomføringsevne vil bli vurdert før tilgang eventuelt innvilges.
 3. Det kan være begrensninger på bruken av enkelte objekter
  Dette vil bli avklart som del av søknadsprosessen og kan resultere i at tilgang ikke kan gis til (enkelte av de) etterspurte objekter.
 4. Henvendelser som gjelder objekter som hører inn under NHMs DNA-bank behandles av DNA-banken, i henhold til DNA-bankens utlånspolitikk
  Dette skyldes at bruken av genetiske ressurser er underlagt et tildels annet og mer omfattende regelverk enn de resterende objektene i samlingen. Se for øvrig DNA-bankens nettsider (på engelsk) for detaljer.
 5. NHM opererer i tråd med Konvensjonen om biologisk mangfold (Riokonvensjonen), inkludert Nagoyaprotokollen, og CETAFs etiske og praktiske retningslinjer («code of conduct»)
  Ved å signere gjeldende Utlånskontrakt ev. Besøksskjema bekrefter Lånere/Besøkende til Pattedyrsamlingen å respektere og opptre i samsvar med disse.
 6. Fuglesamlingen ønsker å spore bruken av dens objekter
  Lånere og Besøkende plikter å informere Fuglesamlingen om publikasjoner og annen bruk hvor data fra samlingens objekter inngår.

Hvordan søke om tilgang til Fuglesamlingen

Hvis det dreier seg om tilgang til genetiske ressurser (vevsprøver eller ekstrahert DNA), se DNA-bankens nettside for utlånspolitikk og forespørsel om lån. Hvis ikke, følg instruksene nedenfor:

 1. Lag en kort prosjektbeskrivelse (ca. 1 side) inkludert;
  1. En kort beskrivelse av mål, metoder og tidsaspekt
  2. Tidligere erfaring med de planlagte analysemetoder
  3. Beskrivelse av aktuelle objekter samt en begrunnelse for bruken av disse i prosjektet
  4. Angivelse av hvorvidt objektene ønskes tilsendt som lån eller analyseres ifbm. besøk ved NHM
  5. Navn og institusjonell tilknytning for involverte forskere
 2. Studenter og forskere uten institusjonell tilknytning, som ønsker å låne objekter, må også legge ved en bekreftelse fra en fast vitenskapelig ansatt som påtar seg ansvaret for lånet
 3. Dersom det søkes om lån av objekter som det kreves spesielle tillatelser for (f.eks. CITES-papirer eller importlisens) må kopier av alle nødvendige tillatelser legges ved.

Søknaden sendes så til Fuglesamlingen (se kontaktinfo på samlingens nettside).

Publisert 19. nov. 2021 10:23 - Sist endret 26. nov. 2021 09:04