Den nasjonale frøbanken og ex situ-bevaring ved Naturhistorisk museum

Arter utryddes i et stort tempo over hele kloden. Bare i Norge er nærmere 400 plantearter vurdert som truet. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å ta vare på disse artene. Den nasjonale frøbanken og ex situ-bevaring ved Naturhistorisk museum spiller her en viktig rolle. 

Frø av planten hvitmure

Hvitmure (Potentilla rupestris) er en art frøbanken har jobbet mye med. Foto: Karsten Sund

Gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har Norge politisk forpliktet seg til å nå 2020-målene i Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). Norge arbeider for at plantearter skal bevares in situ, på sin naturlige vokseplass, og i tillegg ex situ, som betyr at arter bevares utenfor sitt naturlige leveområde, for eksempel i frøbank eller i levende samlinger i en botanisk hage.

Følgende to mål i GSPC er aktuelle for ex situ-bevaring av norske truete plantearter i botaniske hager i Norge:

Mål 8: Minimum 75 % av de truete planteartene bevares i ex situ-samlinger, fortrinnsvis i opphavslandet, og minimum 20 % av planteartene er tilgjengelig for reetableringer og restaureringsprogram.

Mål 14: Betydningen av plantemangfold og bevaringen av dette kommuniseres gjennom undervisning og utadrettet virksomhet.

Mer informasjon om alle målene finner du hos Global Strategy for Plant Conservation

Sammen om bevaring

Arbeidet med ex situ-bevaring av norske truete planter har startet. Det er mange aktører som medvirker til å arbeide for bevaring av ville norske truete plantearter:

 • Miljødirektoratet
 • Fylkesmannens miljøvernavdelinger
 • Svalbard Globale frøhvelv
 • Norsk Botanisk Forening og Floravokterne
 • Nettverket for de botaniske hager i Norge
Frø og frukt av strandtorn. Foto: Karsten Sund, NHM

Det lages handlingsplaner og faggrunnlag for et begrenset utvalg av rødlistede arter og naturtyper, men mye arbeid står foran oss.

Ansvarlig for faggrunnlag: Miljødirektoratet

Nasjonalt nettverk for botaniske hager ble opprettet i 2008. Nettverket har som mål å styrke samarbeidet mellom de botaniske hagene i Norge.

Nettverket for botaniske hager vil bidra til bevaring av norske truete arter gjennom

 • å etablere samlinger av frø og planter til bruk i forskning, bevaring og restaureringsarbeid
 • å drive formidling og undervisning om truete arter

Ex situ-bevaring av planter: Arten bevares utenfor sitt naturlige leveområde, for eksempel i frøbank eller i levende samling i en botanisk hage.

In situ-bevaring av planter: Arten bevares der den vokser naturlig, for eksempel ved å verne områder eller ved ulike skjøtselstiltak.

En rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse. I dag står rundt 400 karplanter på Norsk rødliste. De er fordelt på flere kategorier etter hvor truet de er: RE = Lokalt utryddet, CR = Kritisk truet, EN = Sterkt truet, VU = Sårbar, NT = Nær truet, DD = Mangler data og LC = Livskraftig. De fire første kategoriene her regnes som truete arter. Den seneste norske rødlista ble publisert av Artsdatabanken i 2015.

Spiretest av aksveronika. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Genetisk materiale kan bevares på flere ulike måter: frøbank, DNA-samlinger, vevskulturer, pollenbank eller med samlinger av levende planter. I de botaniske hagene i Norge bygger vi opp samlinger av norske truete planter fra norsk frømateriale. Ex situ-bevaring av en art kan gi mulighet for å studere en arts biologi med tanke på om arten egner seg til restaurering og reintroduksjon. Ved å ha en samling av levende plantearter kan disse studeres uten at truete ville populasjoner ødelegges. For langvarig overlevelse er naturligvis in situ-bevaring det viktigste. Ex situ-bevaring kan sees på som et komplement til in situ-bevaring, og fungerer som en forsikring for overlevelse når en art er alvorlig truet på sine naturlige levesteder. Ex situ-bevaring av planter har også en stor pedagogisk verdi. Demonstrasjon av levende truete planter for skoleklasser, studenter eller publikum generelt øker forståelsen for bevaringsbiologi.

Nasjonal frøbank for norske truete arter

Nettverket for de botaniske hagene i Norge arbeider med ex situ-bevaring av norske truete planter. Vår målsetning er å ha 75 % av planteartene bevart i frøbank i 2020. For å dekke den genetiske variasjonen er målsettingen å bevare frø fra fem populasjoner med geografisk spredning (når det er mulig). Den nasjonale frøbanken for ville norske arter befinner seg på Naturhistorisk museum i Oslo. 

En offisiell ex situ-bevaring bygger på at det finnes god dokumentasjon for hvor og når plantematerialet ble samlet inn. For å være en offisiell frøbank må også samlingen vedlikeholdes, dvs spiredyktigheten på frøene sjekkes med jevne mellomrom og erstattes eller kompletteres om spiredyktigheten er for lav.

Botaniske hagers ex situ-samlinger

 • fungerer som lett tilgjengelige genbanker knyttet til truete og sårbare plantearter
 • danner utgangspunkt for restaureringsarbeid i naturen

Målet er at Norge skal bevare en stor andel av landets rødlistede plantearter i dokumenterte samlinger, dels som frø, dels som levende planter.

Deltakere i Nasjonalt nettverk for botaniske hager

 • Arktisk-alpin botanisk hage, Tromsø museum, Universitetet i Tromsø
 • Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
 • Arboret og Botanisk hage, Milde, Universitetet i Bergen
 • Stavanger Botaniske hage, Stavanger
 • Agder naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder
 • Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Internasjonalt samarbeid

Botanisk hage i Oslo har deltatt i det nå avsluttede nettverket ENSCONET (European Native Seed Conservation Network).

Ansatte ved Naturhistorisk museum som drifter den nasjonale frøbanken har fått opplæring ved Millenium Seed Bank, Wakehurst, Kew Gardens.

Svalbard globale frøhvelv

Hvitmure som skal reetableres i naturen. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Svalbard globale frøhvelv er en internasjonal frøbank for hele verdens nytteplantemangfold. Formålet med frøhvelvet er å bevare verdens plantegenetiske ressurser for mat og landbruk ved å tilby kostnadsfri sikkerhetslagring av frø fra frøbanker verden rundt.

Svalbard er både fjerntliggende og enkelt tilgjengelig på samme tid, og er et perfekt sted for et slikt sikkerhetslager. Nordisk Genressurssenter (NordGen) er ansvarlig for daglig drift og administrasjon av Svalbard globale frøhvelv. Databasen med informasjon om alle frøprøvene i frøhvelvet finnes her http://www.nordgen.org/sgsv/

 

Publisert 4. mai 2010 14:57 - Sist endret 23. des. 2020 10:37