English version of this page

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) er en oppdragsenhet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Aktiviteten er 100 prosent finansiert gjennom oppdrag og forskning relatert til museets fagområder.

Tema:

 • Fiskeøkologi (laks, ørret, sik, abborfisk og karpefisk) og drift av fiskevann.
 • Vassdragsreguleringer:
  • Magasiner og fiskeproduksjon.
  • Elver med endret vannføring.
  • Kompensasjonstiltak: utsettinger, habitatforbedringer, naturlig rekruttering, beskatning.
 • Bunndyr, herunder innsamlingsmetodikk og arts­betemmelse. LFI har egen kompetanse på fåbørstemark, snegl, tovinger inkludert knott og fjærmygg og alle større grupper insekter i vann.
 • Eutrofiering og fiskesamfunn, flerartssamfunn, forhold mellom rovfisk og byttefisk.
 • Bruk av biologiske indekser, herunder forsurings­indekser og indekser for biologisk diversitet.

Våre oppdragsgivere er vassdragsregulanter, kommuner og vassdragsforvaltningen (DN, NVE, SFT). LFI har deltatt i mange prosjekter finansiert av NFR og EU. LFI har lang erfaring med å gjennomføre større oppdragsundersøkelser, og LFI har et utstrakt samarbeid med andre faginstitusjoner: NINA, NIVA, Sintef, UMB, Havforskningsinstituttet, NVE, HiT.

Forskningen er knyttet til vassdragsreguleringer og virkning på fisk og fiskens næringsdyr både i magasiner og i regulerte elver. I de senere år er det fokusert på betydning av grunnvann i innsjøer og elver som kan skape overlevelsesområder i kritiske perioder. Dette kan være kortvarige perioder med lav vannføring, dårlig vannkvalitet eller ved rotenon behandling av Gyrodactylus infiserte lakseelver.

Utvikling av genetisk metodikk gir nye muligheter innenfor naturfaglig oppdragsforskning. Fiskeskjell­ innsamlet over lange tidsperio­der og fra en tid før vassdragsreguleringer, oppdrettsfisk og masseutsetting av ørret, gjør det mulig å svare på viktige miljø- og for­valtningsspørsmål.

Et konkret eksempel er artsbestemmelse av den plagsomme tuneflua i Østfold. Sikker artsbestemmelse har bare vært mulig på voksne individer. Ved hjelp av genetiske teknikker kan nå egg av tuneflue artsbestemmes, noe som gir helt andre muligheter for å kontrollere tunefluebestanden på andre deler av livssyklus.

Oppdragsrapporter utgis fortløpende i LFIs rapportserie (ISSN 0333-161x). Se LFIs rapportarkiv

Kontakt LFI

Kontaktpersoner: Svein Jakob Saltveit og Åge Brabrand.

Publisert 23. mai 2011 11:49 - Sist endret 6. des. 2018 13:54