Ulv (Canis lupus)

UlvFoto: Torfinn Ørmen.

Eventyr og sagn til tross: Det foreligger ingen bevis på at ulv har drept mennesker i Norge.

Ulv er tvert i mot en sky art som vanligvis holder seg godt unna mennesker.

Som andre hundedyr er ulver flokkdyr. De kommuniserer med hyl som kan høres på 6-7 kilometers avstand og gjennom luktmarkeringer. Lukt (urin) avsettes i ytterkanten av leveområdet, som kan være på så mye som 500-1000 kvadratkilometer.

Ulver har streng rangordning i flokken, med et "alfapar" som ledere. De er de første til å angripe byttedyr og jage bort fremmede ulver. Det er alfaparet som får de beste kjøttstykkene og har rett til å parre seg og få unger. Andre ulvers avkom vil som regel bli drept.

Dette sammen med at opptil halvparten av valpene dør i løpet av det første leveåret gjør at ulvebestander vokser sent. Ungene fødes i et hi, som godt kan være en bergsprekk, et vindfall eller et gammelt revehi. Allerede to måneder etter fødselen er ikke valpene avhengige av morsmelk lenger, og flokken kan forlate hi-området.

Valpene følger vanligvis flokken den første tiden og hjelper til med oppfostringen av neste kull. Når de blir kjønnsmodne forlater de fleste familiegruppen og legger ut på vandringer for å treffe en make og opprette eget territorium.

Det er ofte slike ungdyr som har blitt påtruffet streifende i Norge, de er mindre sky enn mer erfarne, eldre dyr.

Ulver er utpregede kjøttetere med kraftige rovtenner, og klovdyr er deres viktigste føde. De enslige streifdyrene kan gjøre stor skade på sau og tamrein.

Ulvene velger seg individer som er svake for å sikre seg et godt resultat av jakten. De biter seg gjerne fast i siden, nakken eller halsen og avliver med et strupetak. Hvis ulvene får være i fred under måltidet spiser de gjerne opp hele byttedyret, også bein og skinn.

Ulvene som opptrer på østlandet utgjør en del av en sør-skandinavisk bestand som for tiden har tyngdepunkt i Norge. Stortingets målsetting da de sluttet seg til Stortingsmelding 35 (Om rovviltforvaltning) i 1997 var å underlegge arten strengt vern for å få etablert 8-10 familiegrupper av ulv i Sør-Skandinavia.

I 2008 ble det registrert mellom 12-18 ulver i Norge. Av disse var det en helnorsk familiegruppe på 3-4 ulver og 2-4 helnorske revirmarkerende par. Videre ble det det registrert 4-5 andre enkeltindivid. På tvers av riksgrensen med Sverige er det i tillegg blitt registrert 1 familiegruppe (Dals Ed-Halden), og 3 revirmarkerende par. Bestanden i Skandinavia fortsatt så liten og sårbar at ulv klassifiseres som Kritisk truet i den norske rødlisten fra 2006.

Publisert 24. mars 2009 10:32 - Sist endret 15. jan. 2015 10:46