216 sommerfuglarter på Brønnøya i 2016

Naturhistorisk museum har i 2016 kartlagt forekomsten av sommerfugler på Brønnøya i Asker kommune. Det ble funnet totalt 216 sommerfuglarter på øya. 14 av disse er rødlistet.

Seksflekket bloddråpesvermer i en blomstereng på Brønnøya. Foto: Hallvard Elven, NHM.

- Vi vet at det har vært funnet veldig mange sommerfuglarter på Brønnøya tidligere, men vi regnet med at en del av dem ville være umulig å finne igjen, sier entomolog Hallvard Elven, som sammen med kollegene Roald Bengtson og Leif Aarvik fra NHM har kartlagt forekomsten av sommerfugler på øya.

- Vi var forberedt på at en del av levestedene ville vise seg å være ødelagt, da vi startet kartleggingen i mai 2016.  Derfor var det ekstra gledelig å oppdage at så mange arter fortsatt finnes der.  Men vi står nå ved en korsvei, og mange arter vil nok forsvinne dersom ikke de gjenværende fine naturområdene på øya blir bevart – og ikke bygd ned, sier Hallvard Elven.

Sommerfuglarten Ethmia pusiella har status som kritisk truet i Norge. Arten finnes (fortsatt) på Brønnøya. Her fotografert i juni 2016 av Hallvard Elven, NHM.

Artsrik øy, men gammel kunnskap

Brønnøya er en artsrik øy, og huser et stort antall truede arter av blomsterplanter, sopp, fugler og insekter. Gamle data har vist at øya er blant de aller viktigste i regionen for truede sommerfugler, med hele 48 rødlistede arter. Men kunnskapen om sommerfuglfaunaen var i hovedsak fra begynnelsen av 1980-tallet, og delvis utdatert.

På bakgrunn av store arealmessige endringer i løpet av de siste tiårene, var det forventet at Brønnøya hadde tapt mye av sitt biologiske mangfold. Man kunne forvente at mange av de rødlistete sommerfuglartene påvist på 1980- og 1990-tallet ikke ville bli gjenfunnet i 2016. For å få ny og oppdatert kunnskap om sommerfuglfaunaen, tok Naturhistorisk museum initiativ til kartlegging av sommerfugler på Brønnøya i 2016.

De største truslene mot artsmangfoldet er utbygging, gjengroing og svartelistearter, altså invaderende planter av fremmed opprinnelse.

Fortsatt viktig for sommerfugler

Resultatet av kartleggingen viser at øya fortsatt er svært viktig for truede sommerfugler. 14 rødlistede sommerfuglarter ble påvist. En av dem var heroringvinge. Denne arten er sterkt truet og i tillegg fredet. Det ble gjort 128 registreringer av denne arten på Brønnøya i 2016, og det høye antallet overrasket insektforskerne.

Heroringvinge er oppført på Norsk rødliste som sterkt truet, og den er en av fire sommerfuglarter som er fredet i Norge.  Foto: Hallvard Elven, NHM.

- For hundre år siden var heroringvinge vanlig i hele Osloområdet. Siden har bestanden gått jevnt og trutt tilbake, og i dag finnes den bare på Brønnøya. Til gjengjeld fant vi den i store mengder og over hele øya, sier Hallvard Elven.

Dragehodeglansbillen ble også påvist på Brønnøya. Denne arten finnes trolig bare i Norge. Oslo og Akershus har et internasjonalt ansvar for arten.

Undersøkelsen dokumenterer øyas betydning for truede sommerfugler. Indre Oslofjord er kanskje det biologisk rikeste området i Norge, og Brønnøya er ett av de aller viktigste leveområdene for truede sommerfugler i indre Oslofjord.

Sandbukta er det området på Brønnøya hvor det er funnet flest rødlistede sommerfuglarter. Slåttemark som slås sent på sommeren gir gode forhold for et rikt mangfold av blomster og insekter. Foto: Hallvard Elven, NHM

Anne-Marie Vikla er fylkesmiljøvernsjef i Oslo Akershus. Hun sier i en kommentar til NHMs sommerfuglrapport:

- Den nye kunnskapen fra 2016 illustrerer godt behovet for at det tas sterke hensyn til naturverdiene på Brønnøya. Vi vil fortsette å arbeide for at Brønnøyas naturverdier og truede arter ivaretas.

Hallvard Elven, Roald Bengtson og Leif Aarvik ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, vil søke om midler til et oppfølgingsprosjekt for å skaffe enda mer kunnskap om rødlistede sommerfuglarter på Brønnøya.  

Last ned rapporten deres (pdf) her.

Den sårbare møllarten Hypercallia citrinalis er en av de 216 sommerfuglartene som ble observert på Brønnøya sommeren 2016.  Foto: Hallvard Elven, NHM.
Kløverblåvinge (nær truet) fotografert i Sandbukta på Brønnøya.  Foto: Hallvard Elven, NHM

 

Emneord: Sommerfuglarter, Brønnøya, heroringvinge
Publisert 22. des. 2016 16:39 - Sist endret 13. aug. 2020 11:45