Orden Rettvinger - Orthoptera

Denne ordenen omfatter det vi på norsk kaller gresshopper og sirisser. Artene er middelstore til store insekter, og de største kan ha en kroppslengde på nærmere 12 cm, og et vingespenn på over 22 cm. I Norge er de noe mindre, gjerne ikke større enn 6 cm. Rettvingene kjennetegnes med velutviklede bakbein med kraftige lår spesialiserte for hopping. De har bitende munndeler, gjerne med kraftige kjever.

Et flertall av artene lever av plantekost, men enkelte arter er rovdyr, gjerne med andre insekter på menyen.

Sangen er også et meget viktig element innen denne ordenen, og både lydframbringende organer og hørselsorganer finnes. Sangen er spesifikk fra art til art, og kan benyttes til å skille bl.a. nærstående arter fra hverandre.

Nymfestadiene ligner meget på de voksne. De fleste artene har fullt utviklede vinger som voksne, men det forekommer mange arter med reduserte vinger, samt enkelte helt vingeløse. De fleste er dårlige flygere og benytter gjerne vingene til å sveve med. Noen arter er likevel sterke flygere og kan fly langt, som f.eks. den Europeiske vandregresshoppa. Visse arter opptrer i svermer og kan da være fryktede skadedyr.

På verdensbasis er det beskrevet over 20 000 arter av rettvinger, og i Norge er det påvist 28 arter til nå. Ordenen deles vanligvis inn i to underordener: Ensifera og Caelifera.

Underorden ENSIFERA

Artene innen denne underordenen kjennetegnes med lange antenner, ofte mye lengre enn kroppen. Hannene synger ved at de gnir forvingene mot hverandre, den ene gjerne over den andre. Hørselsorgan sitter i leggen på første beinpar og kan sees som en rund eller spalteformet åpning. Ensifera omfatter familiene løvgresshopper, hulegresshopper, sirisser og jordsirisser.

På verdensbasis deles underordenen inn i 10 familier fordelt på 3 overfamilier etter følgende systematikk (* = ikke i Norge):

Underorden ENSIFERA
Overfamilie LØVGRESSHOPPER - Tettigonioidea
Familie Løvgresshopper - Tettigoniidae
Familie Haglidae*
Overfamilie SIRISSER - Grylloidea
Familie Sirisser - Gryllidae
Familie Myrmecophilidae*
Familie Jordsirisser - Gryllotalpidae
Overfamilie GRYLLACRIDOIDEA
Familie Cooloolidae*
Familie Stenopelmatidae*
Familie Gryllacrididae*
Familie Hulegresshopper - Rhaphidophoridae
Familie Schizodactylidae*

Underorden CAELIFERA

Typisk for denne underordenen er de forholdsvis korte antennene, samt en mer sylindrisk og kompakt kropp. På innsiden av baklårene finnes en serie med pigger, de såkalte stridulasjonspiggene. Når disse gnis mot kanten av forvingene framkommer sangen. Begge kjønnene spiller. Hørselsorganene er plassert på første bakkroppssegment. Caelifera omfatter Torngresshopper og Markgresshopper.

På verdensbasis deles underordenen inn i 19 familier fordelt på 7 overfamilier etter følgende systematikk (* = ikke i Norge):

Underorden CAELIFERA
Overfamilie EUMASTACOIDEA*
2 familier, ingen i Norge
Overfamilie TRIGONOPTERYGOIDEA*
1 familie, ikke i Norge
Overfamilie PNEUMOROIDEA*
3 familier, ingen i Norge
Overfamilie PAMPHAGOIDEA*
5 familier, ingen i Norge
Overfamilie TORNGRESSHOPPER - Tetragoidea
Familie Torngresshopper - Tetrigidae
Overfamilie MARKGRESSHOPPER - Acridoidea
Familie Lentulidae*
Familie Pauliniidae*
Familie Tornbrystgresshopper - Catantopidae
Familie Markgresshopper - Acrididae
Overfamilie TRIDACTYLOIDEA*
3 familier, ingen i Norge.
Publisert 28. jan. 2009 16:10 - Sist endret 5. sep. 2011 16:44