Rødliste over norske maur

Det er en kontinuerlig prosess å vurdere hvilke maurarter som skal være inkludert i den norske "rødlisten". Ifølge den gjeldene offisielle Norske rødliste (Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-Rapport 1999-3) er artene under inkludert i listen. Arter merket med * er lagt til på grunnlag av data etter at listen ble utarbeidet. Kategoriene som er brukt er følgende: Utruddet (=Ex), Direkte truet (=E), Sårbar (=V), Sjelden (=R), Hensynskrevende (=DC) og Bør overvåkes (=DM).

Navn i rødlista

Truethets-kategori

Stenamma debile (tidligere omtalt som S. westwoodii ) V
Myrmecina graminicola DC
Lasius carniolicus V
Lasius meridionalis DM
Lasius psammophilus DC
Formica transkaucasica DC
Formica forsslundi DC
Polyergus rufescens V*

Myrmica sabuleti - DM
Så langt foreligger det bare to funn fra en lokalitet i Lærdal i Sogn. Dette henger sammen med at arten er splittet i to arter. Den vanligste arten, M. lonae, korresponderer med det som tidligere ble kalt M. sabuleti (se Kvamme 1982, 1999). Arten vurderes som sjelden inntil mer data foreligger.

*Camponotus vagus - R
Det foreligger bare funn fra Hvaler. Arten er på landsbasis vurdert å være sjelden, men ikke truet. Så langt er arten funnet å være sjelden, og en videre søken etter arten er nødvendig for å bedømme status.

Publisert 3. mars 2009 15:07 - Sist endret 27. mai 2011 07:03