Norges biller

Billene er en av de mest artsrike dyregruppene i vår fauna, og inneholder mange av de artene som er mest utsatt for endringer i naturen. Derfor er det viktig å gjøre tilgjengelig de opplysninger som finnes om forekomsten av norske biller slik at opplysningene kan anvendes i forvaltningen av vårt biologiske artsmangfold.

I nettpresentasjonen "Norges biller" vil vi i likhet med "Norges sommerfugler", over tid presentere faktaark for de ulike artene. I tillegg til å beskrive arten (med fotografi), vil faktaarket også gi opplysninger om artens levested, utbredelse, trusselfaktorer mm.

I oppstarten vil vi konsentrere oss om én familie, og har da valgt trebukkene (Familien Cerambycidae). Her finner vi mange av våre vakreste biller, og også mange meget sjeldne og sårbare arter.

Presentasjonen er et samarbeid mellom Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Skog og landskap, Ås, og COLARB - en gruppe av norske billesamlere.

Logo

Publisert 28. jan. 2009 14:49 - Sist endret 10. jan. 2014 09:33