De første tegn til at jorda revner

For 300 millioner år siden (i sen karbon) ble det avsatt sedimenter i Asker- og i Skiens-området.

Tre lag med forskjellige sedimenter (formasjoner) ligger over hverandre. Disse er som en historiebok. De forteller om de store forandringene som fant sted på jordoverflaten da sedimentene ble avsatt og riftingen i Oslo-området tok til. Under er sedimentene presentert slik man finner dem i naturen, med den eldste formasjonen nederst og den yngste øverst:

Sedimenter fra sen karbon i Skiensområdet. Rødbrun ørkensandstein (under) og et lyst konglomerat/grov sandstein med kvartsboller (over).

Rødbrune sandsteiner og konglomerater med fragmenter av vulkansk materiale (Skaugum-formasjonen i Asker)

Jordskorpa begynte å sprekke opp i Asker-området, slik at smelter fra dypet kunne trenge helt opp til overflaten i form av lavaer. Disse blir hurtig slitt ned (erodert) og er kun bevart som fragmenter i sedimentene.

Lyse kvartskonglomerater og kalkholdige sedimenter (Tanum-formasjonen i Asker)

Begynnende jordskjelvsaktivitet og forkastninger skapte større høydeforskjeller enn før. Høytliggende grunnfjellsområder ble erodert ned til sand, grus og steinblokker. Sedimentene ble rundet under transport i elver og avsatt i den gang lavtliggende områder.

Fra foten og opp til Kolsåstoppen går man fra røde og grønne sand og siltsteiner, via lyse konglomerater med rundede kvartsboller og opp basalt og til slutt rombeporfyrlava, som dekker toppen. Skaugum-formasjonen mangler på Kolsås. Foto: T.V. Segalstad

Brunrøde og grågrønne skifere og sandsteiner (Kolsås-formasjonen i Asker)

Det var rolige forhold i jordskorpa. På overflaten ble det avsatt røde sanddyner under tørre, ørkenliknende forhold.

Publisert 21. sep. 2010 11:24 - Sist endret 24. feb. 2012 17:24