Fylkesstein for Sør-Trøndelag: Trondhjemitt

Trondhjemitt har fått navnet etter Trondheim, den gang man stavet "Trondhjem". Den er en lys eller hvit, granittlignende bergart Trondhjemitt hører hjemme i gruppen dypbergarter, som er magmatiske bergarter dannet ved størkning av steinsmelte dypt under jordoverflaten.

Utseende

Trondhjemitten er hvit eller lys grå. Den kan ha en svak sjiktning, men er vanligvis homogen og jevnkornet.

Sammensetning

Trondhjemitt skiller seg fra granittene ved at de har plagioklas som viktigste feltspat. Kalifeltspat, som er karakteristisk for granitt, utgjør her mindre enn 10 prosent av summen av feltspatene. Kvarts opptrer i betydelig mengde og sort glimmer (biotitt) er det karakteristiske mørke mineralet. Faglig klassifiseres den som lys eller "leukokrat tonalitt".

Forekomst

I Norge er trondhjemitt særlig kjent fra den kaledonske fjellkjeden, f. eks. i Trondheimsfeltet, ved Bergen og i Nordland. Ved Årdal i Sogn har en tilsvarende trondhjemitt trengt inn i berggrunn som ble skjøvet i løpet av den kaledonske fjellkjedefoldningen.

Dannelse

Trondhjemitter synes å høre hjemme i områder der en havbunnsplate presses ned i dypet og begynner å smelte. De kan være blitt til ved størkning av den først dannede smelten i oppvarmet havbunnsbasalt under en øybue eller en fjellkjede.

Alder

De fleste trondhjemittene i Norge trengte frem som steinsmelter for 510-450 millioner år siden. Senere ble de skjøvet og noe omdannet under den kaledonske fjellkjedefoldningen. Ved Årdal i Sogn er alderen ubestemt, men også her mest trolig ordovicisk.

Bruk

Trondhjemitt brytes ved Støren og Tolga under betegnelsen "Hvit granitt" eller "Størengranitt". I indre Sogn brytes tilsvarende trondhjemitt nær Årdal. En rekke praktbygg er reist i denne lyst grå eller hvite bergarten.

Publisert 26. aug. 2014 16:19 - Sist endret 27. aug. 2014 16:55