Fylkesblomst for Rogaland: Klokkelyng

Erica tetralix

Fam. Ericaceae, lyngfamilien

KLOKKELYNG

Klokkelyng, eller poselyng, er en liten dvergbusk med opprette, dunhårete kvister. Blomstene er rosa og oppblåste, og sitter i klaser i toppen av kvistene. Bladene er kransstilte og nålformete.

Klokkelyng har rikelig med nektar, og besøkes flittig av insekter. Noen går inn den riktige veien med sin sugesnabel, andre biter hull i bunn av blomsten, og stjeler nektar den veien.

Klokkelyng er en utpreget oseanisk art som vokser på basefattig myr og lynghei på Vestlandet. Den forekommer også på noen innlandslokaliteter, i åpen, fuktig skog. De atlantiske lyngheiene er en av de eldste kulturmarkstypene i Norge, skapt av 2000 års regelmessig brenning, beiting og fórsanking. I dag holder lyngheiene på å bli en sjeldenhet, de er truete av gjengroing, skogplanting og ulike arealinngrep. Langtransportert luftforurensing har også en negativ gjødslingseffekt. Dette medfører en usikker fremtid for de tidligere utbredte lyngheiene med klokkelyng og andre heiarter.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:05