CANCELLED: GEco seminar by Lars Erikstad: Hvordan forlate 100 år med gruvehistorie?

As a measure to prevent spread of Coronavirus the seminar has been cancelled. 

«Regjeringen foreslår at driftshvilen i Svea/Lunckefjell avsluttes, og at det settes i gang opprydding etter gruvevirksomheten. Det vises til omtale under programkategori 17.40 Statlig eierskap og kap. 900, post 31 Miljøtiltak Svea og Lunckefjell» (Prop. 1 S (2017–2018)).

Image may contain: Person, Face, Head, Chin, Forehead.Gruvene i Svea ble startet av et svensk selskap i 1917. Anleggene ble kjøpt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani i 1934. Det har vært lange perioder med driftsstans. I nyere tid var driften intens i perioden 2001 – 2016 i gruven «Svea Nord» og planen var å fortsette drift i gruven Lunkefjell. Lunkefjell ble var klar for produksjon i 2013. Fall i kullprisene førte til driftsstans allerede i 2016 og nå er gruvedriften avviklet. Det er satt i gang et stort oppryddingsarbeid for å etterlate området med størst mulig naturverdier intakt og nærmest mulig opprinnelig utseende.

Hvordan dette skal gjøres og hva slags prinsipper som skal anvendes i et så stort restaureringsprosjekt i Arktis, er på ingen måte en selvfølge. Her er det avveininger mellom fagfelt knyttet til natur og landskap, kulturminner, forurensing og en lang rekke praktiske og økonomiske hensyn som må samkjøres. Foredraget redegjør for prosjektet ut fra et naturperspektiv hvor særlig forholdet mellom geologiske og økologiske prosesser samt landskapshensyn er avgjørende.

Published Feb. 21, 2020 10:45 AM - Last modified Mar. 12, 2020 8:19 AM