Vegar Bakkestuen

Image of Vegar Bakkestuen
Norwegian version of this page
Phone +47-22851621
Mobile phone +47-93466787
Room 301, Geological Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 None 0562 OSLO
Postal address Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Responsibilities

Employed at the GBIF node.

Special fields

Vegetation ecology, landscape ecology, environmental impact assessment, geographical information systems, statistics and modeling.

Tags: Statistical modelling, Ecology

Publications

  • Chala, Desalegn; Zimmermann, Niklaus E.; Brochmann, Christian & Bakkestuen, Vegar (2017). Migration corridors for alpine plants among the `sky islands? of eastern Africa: do they, or did they exist?. Alpine Botany.  ISSN 1664-2201.  Published ahead of print, s 1- 12 . doi: 10.1007/s00035-017-0184-z Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

  • Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul & Bakkestuen, Vegar (2018). Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. NINA rapport. 1393. Show summary
  • Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil & Töpper, Joachim Paul (2017). Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. NINA rapport. 1348. Show summary
  • Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2017). Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA rapport. 1404. Show summary
  • Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2017). Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. NINA Kortrapport. 51. Show summary
  • Gizaw, Abel; Brochmann, Christian; Chala, Desalegn; Popp, Magnus; Zimmermann, Niklaus E.; Ehrich, Dorothee; Bakkestuen, Vegar; Eilu, Gerald; Munishi, Pantaleo; Mwachala, Geoffrey; Nemomissa, Sileshi & The AFROALP, team (2017). Connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora: historical migration corridors or long-distance dispersal?.
  • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2017). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3101-5.  5.  s 52 - 58
  • Aarrestad, Per Arild; Myklebost, Heidi Elin; Kålås, John Atle & Bakkestuen, Vegar (2016). Bjørkemålere, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2941-8.  7.  s 61 - 63
  • Bakkestuen, Vegar (2016). Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2941-8.  3.  s 22 - 31
  • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. NINA rapport. 1110. Show summary

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Oct. 25, 2013 10:44 AM