Barn og unge skal bli klimaambassadører

Universitet i Oslo ved Naturhistorisk museum (NHM) bygger et Klimahus som åpner før jul 2019 i Botanisk hage på Tøyen. Huset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål, skal de besøkende motiveres til mer bærekraftige holdninger og handlinger.

Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum

I juni ble det underskrevet en intensjonsavtale om samarbeid mellom Universitetet i Oslo v/Naturhistorisk museum og Oslo kommune v/byråd for oppvekst og kunnskap. Intensjonsavtalen hadde som formål å identifisere samarbeidsmuligheter utover at Oslo er utpekt til europeisk miljøhovedstad i 2019. Nå er flere tiltak utviklet og identifisert og kommunen ønsker å forsterke og bygge videre på samarbeidet mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo. I forslag til budsjett for 2019 vil kommunen øremerke 24,5 mill. kroner de kommende fire årene til klimakommunikasjon til barn og unge gjennom Klimahuset og ved å utdanne klimaambassadører i skolen.

– Vi er svært glade for samarbeidet med Oslo kommune. Denne avtalen vil være ryggraden i vårt arbeid med formidling av forskningsbasert kunnskap om klima til Oslos barn og unge, sier Tone Lindheim, direktør ved NHM.

Denne uken offentligjore FNs klimapanel (IPCC) en ny rapport som viser at verdens klimautslipp må kuttes med hele 45 prosent innen 2030 hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Kommunens skoler og barnehager skal bidra til å dyrke nysgjerrighet og lærelyst og motivere barnehagebarn, skolelever, barn og unge til livslang læring. Videre er det viktig at barn og unge lærer å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Skal det skje et betydelig grønt skifte må man starte med økt kunnskap hos de yngste, barn og unge, uttaler byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

– Oslo har fremragende universitetsmiljøer med stolte tradisjoner for å skape debatt og spre informasjon om vår tids store utfordringer. Vi er den første generasjonen som virkelig vet hva som kommer til å skje dersom vi ikke kutter klimautslippene raskt, og det har vi fått en forsmak på i år med den ekstremt varme sommeren. Jeg er derfor veldig glad for dette samarbeidet med Naturhistorisk museum. Å gjøre Oslo til en utslippsfri by er et stort fellesprosjekt hvor vi må ha med oss hele byen, sier miljøbyråd Lan Marie Berg.

Byrådene Thorkildsen og Berg understreker at Oslo kommune ønsker å forsterke kunnskaps- og vitenprofilen til Tøyen. -Samarbeidet med Universitet i Oslo ved Naturhistorisk museum er en viktig brikke i dette arbeidet. Skal Oslo bli bærekraftig er det viktig at byens befolkning får økt sitt kunnskapsnivå om viktige klimaspørsmål og vi ser at Klimahuset kan være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Published Oct. 16, 2020 7:33 AM - Last modified Apr. 9, 2022 12:12 PM