Mammut

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Mammut / Gomphotherium Mammut Sibir, Russland. Kvartær/tertiær
Mammut americanus Mammut Nord-Amerika Kvartær
Mammut americanus Mammut Nord-Amerika Kvartær
Mammut sp. Mammut Nord-Amerika Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Tajmyr-halvøya, Sibir, Russland holocen
Mammuthus primigenius Mammut Kama-elva, Russland Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Europa/Sibir Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Europa Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Sibir, Russland. Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Sibir, Russland. Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Sibir, Russland. Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Gudbransdalen, Norge Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Sibir, Russland Kvartær
Mammuthus primigenius Mammut Sibir, Russland Kvartær

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00