Telemarkites

Spor etter livsformer i Norge for mer enn 1100 millioner år siden?

Telemarkites enigmaticus er navnet på mulig prekambriske fossiler i Bandakgruppen ved Haugli i Telemark som ble funnet av Johannes A. Dons i 1957. De mulige fossilen er formet som 2,5 -4,5 cm lange og 1-2 cm brede knoller med en sentral tube langs lendeaksen: I dag består knollene hovedsakelig av finkornet kvarts, mens den sentrale tuben har mer grovkornet kvarts. Knollene opptrer i fire forskjellige nivåer i en lagpakke av "grønnstein", kvartsporfyr (omdannede lavaer), kvartsitt og konglomerat ( omdannet sand og grus). Trolig ble de opprinnelig avsatt i en innlandsjø i nærheten av en vulkan. Selv om det finnes anorganiske former (litofyser, agat, bærefyllinger og konkresjoner) som kan minne om telemarkites-strukturene har man vlagt å tolke dem som forkislede virnesbyrd om livsformer. De kan dreie seg om en større organisme eller kanskje heller en avleiring knyttet til livsvirksomheten av blåalger. Bakterier eller svamper.


Monteren inneholder

Telemarkites enigmaticus, Bandakgruppen, Haugli; Telemark

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 22. feb. 2012 15:27