Mesozoiske bergarter på Andøya

Andøyafeltet er et lite område på nordsiden av Andøya med en ca, 1000 m tykk lagpakke av sedimentære bergarter fra overgangen jura-kritt. Feltet er ca. 2 km bredt og ca. 8,4 km langt men berggrunnen er for det mest dekket av torv, sand og kvartære avleiringer. De ligger med erosjongrense på underlag av granittiske bergarter.

Feltet ble første gang undersøkt av bergmester Tellef Dahl i 1867, som hadde hørt at det var blitt funnet steinkull her. Kullet har vært benyttet til brensel på stedet og også solgt i mindre mengder, men kullet ble aldrig funnet å være driv-verdig.

De kullrike lagene opptrer nederst i en lys, grovkornet sandstein fra sen-jura, under en mørk glimmer-rik sandstein. De overliggende lagene skriver seg fra tidlig-kritt og består av lys, grov sandstein og leirskifer med boller av leirjernstein. De nederste bergartene med kull ble dannet som grunne avleiringer i ferskvann og sumper, mens de øvre og mengdemessig domirende ble avsatt i havet.

Stratigrafisk inndeling

Skarstein formasjonen (øverst) med minst 200 meter mørk leirskifer med spredte boller av leirjernstein ovenpå minst 100 meter siltstein og leirstein med litt sandstein. Alderen er tidlig-kritt (135-120 millioner år siden).

Nybrua formasjonen med leirholdige sand- og siltsteiner. Alderen er tidlig-kritt (140-135 millioner år siden).

Dregsnes formasjonen med ca. 290 meter tykk lagrekke av middels til finkornet sandstein (nederst), siltstein med sandsteinlag ( i midten) og skifrig siltstein (øverst). Hele enheten inneholder mye glimmer. I sandsteinen er det funnet brachiopoder, ammonitter, muslinger og vertebrater (virveldyr). I 1971 ble det funnet et nesten fullstendig skjelett av fiskeøgle i denne sandsteien. Alderen er sen-jura (154-146 millioner år siden).

Romså formasjonen (underst) er minst 85 m i mektighet. Nederst inneholder den grovkornet sandstein, derover brun til svart bituminøs skifer (kullgrøftleddet) og øverst finkornet sandstein med litt glimmerholdig skifer og tynne kull-lag. Lagene er avsatt i fersk- og brakkvann, men mot toppen av formasjonen kommer det inn marine fossiler i form av muslinger og belemitter. Alderen er mellom til sen-jura (173-152 millioner år siden).

Andre mesozoiske bergartsfunn i Fastlands-Norge

Froøyene (Sør-Trøndelag)

I 1914 ble de funnet en løs stein av kalkholdig sandstein med mellom-jurasiske fossiler (muslinger, snegler og blekkspruter) på Froøyene. I senere tid er det gjort tilsvarende funn i området, og det er påvist et undersjøisk basseng av mesozoiske bergarter i nærheten. Mye tyder på at løsblokkene representerer flyttblokker fra havbunnen i nærheten som er transportert opp på land av en isbre under siste istid.

Hanøy (Lofoten, Nordland)

I 1914 ble det funnet flere løsblokker av konglomerat av feltspatisk sandstein (sammenkittet strandgrus) med bruddstykker av muslinger fra tidlig-kritt på Hanøy. Løsblokkene er antagelig blokker transportert opp av isbreen fra havbunnen rundt Lofoten under siste istid.

Bjorøy (Bergen, Hordaland)

I forbindelse med byggingen av den undersjøiske Bjorøy-tunnelen i 1994 ble det funnet sedimenter av sen-jura alder (155-160 millioner år) 70 m under havnivå og vel 750 inn i tunnelen. Sedimentene (løs sand med kull-fragmenter, sandstein og konglomerat og fossilene (dinoflagelatcyster) som er avsatt i marint miljø, opptrer i en ca. 10m bred forkastningssone i kaledonske gneiser. Funnet av pollen fra sumpvegitasjon og kullfragmenter med trestruktur tyder på at et delta eller en kystslette var nærliggende.

Monteren inneholder

Siltstein og konglomerat, Bjorøy-tunnelen, Bergen, Hordaland
Ribben av fiskeøgle, Andøya, Nordland
Ammonitt, Andøya, Nordland
Sandstein med belemnitter og muslinger, Andøya, Nordland
Sandstein med muslinger, Andøya, Nordland
Sandstein med muslinger, Andøya, Nordland
Ammonitt, Andøya, Nordland
Kvartssandstein, Andøya, Nordland
Musling, Andøya, Nordland
Knoll av leirjernstein, Andøya, Nordland
Konglomerat, Hanøy, Lofoten, Nordland
Musling, Hanøy, Lofoten, Nordland
Forvitret overflate, Froøy, Trøndelag
Muslinger, Froøy, Trøndelag
Blekksprut-skall, Froøy, Trøndelag
Ginkgofyt, Andøya, Nordland
Fossilt tre, Andøya, Nordland
Bregneblad, Andøya, Nordland
Barnål av furu, Andøya, Nordland
Bregne, Andøya, Nordland
Armhaker av blekksprut, Andøya, Nordland
Bitumiøs skifer, Andøya, Nordland
Leirskifer, Andøya, Nordland
Blad av skjermgran, Andøya, Nordland
Cannelkull, Andøya, Nordland
Musling, Andøya, Nordland
Musling, Andøya, Nordland
Kull, Andøya, Nordland

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 1. nov. 2011 18:44