2009: Insekter i faresonen

Utstilling av fotografier av truede insektarter i Tøyen hovedgård.

Utstillingen viste et lite utvalg av insektarter fra den såkalte ”Rødlista”. De fleste av dem er truet av at det blir færre leveområder og større avstand mellom dem. Flere av dem kan dø ut. Insektene som er fotografert er med få unntak fra samlingene til Naturhistorisk museum.

Insekter i Norge

Elvesandjeger

Elvesandjeger (Cicindela maritima), en art som er oppført som sterkt truet på den norske rødlisten. Foto: Karsten Sund

Det er kjent ca. 16 300 insektarter i Norge, men ut fra hva som er kjent fra Sverige, regner vi med at det virkelige tallet ligger opp mot 23 000. Museumssamlinger er vår viktigste kilde for kunnskap om artsmangfoldet i Norge, men vi er avhengig av at det hele tiden samles på nye steder.

Rødlista

Norsk rødliste for arter 2006 er en liste over arter som på en eller annen måte er truet. Av de 40 000 kjente dyre- og planteartene i Norge, er nesten en tiendedel ført opp i 2006-utgaven. Bare 18 500 arter var godt nok kjent til å kunne bli vurdert, det virkelige tallet på truede arter er trolig mye høyere.

Artene i Rødlista er angitt med ulike kategorier, etter et internasjonalt system som gjør det mulig å sammenligne situasjonen fra land til land.

  • Regionalt utdødd – Etter all sannsynlighet utdødd i Norge.
  • Kritisk truet – 50 % sannsynlighet for at arten vil dø ut innen 10 år.
  • Sterkt truet – 20 % sannsynlighet for at arten vil dø ut innen 20 år.
  • Sårbar – 10 % sannsynlighet for at arten vil dø ut innen 100 år.
  • Nær truet – Arten er nær ved eller i ferd med å tilfredsstille kriteriene i kategoriene over.
  • Datamangel – Høyst sannsynlig at arten ville vært rødlistet om vi visste mer om den.

Fotograf Karsten Sund

Fotografiene er tatt av Karsten Sund. Han har arbeidet ved insektsamlingene siden 1980. Fotografiene er tatt i bildeserier på opptil 50 bilder ved en metode som kalles digital makrofotografering. Fokus flyttes i små steg, og et dataprogram velger ut de delene av hvert bilde som er i fokus. Til slutt settes dette sammen til et bilde hvor alt er skarpt.

Fotoutstillingen er produsert ved NHM i samarbeid med Artsdatabanken. Anders Endrestøl, Lars Ove Hansen, Arne Endre Laugsand, Eirik Rindal, Geir Søli og Leif Aarvik har i samarbeid valgt ut og skrevet tekstene til de illustrerte artene.

Publisert 17. sep. 2009 12:48 - Sist endret 15. mars 2019 15:53