Demonstrasjonsbed for rødlisteplanter og svartlisteplanter

Rød- og svartelistebedet ligger rett vest for Victoriahuset, og ble åpnet av miljø- og utviklingsmininster Erik Solheim i mai 2010. Det er sirkelrundt og deles av en S-formet sti.

Her viser og bevarer vi truete ville plantearter i Norge, og innførte planter som utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet generelt og de truete artene spesielt.

På ene siden av stien vokser et lite utvalg av truete ville plantearter, som dragehode, hvitmure, aksveronika, solblom, jordbærkløver og bakkekløver. En plante som hvitmure Drymocallis rupestris vokser idag kun på 5 lokaliteter, alle i Oslo-Akershus-området. Den er sterkt truet av gjengroing, utbygging og fremmede arter. Våre planter stammer fra frø som er samlet inn på Tåsen.

På andre siden av stien vokser problematiske innførte arter som har spredt seg og truer det biologiske mangfoldet, som lupin, parkslirekne, kanadagullris, gravbergknapp, kjempebjørnekjeks, russesvalerot og rynkerose. For å hindre dem i å spre seg, er de plantet i sementrør. Etter blomstring skjæres alle fruktstandene av. Fruktstandene legges i plastsekker og behandles som avfall. De kan ikke legges på komposten, da kan frøene spre seg videre ut.

Artsdatabanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet med informasjonsskilt om plantene. Arter som er med på Norsk Rødliste har røde navneskilt, arter som er med på Norsk Svarteliste har svarte.

Omvisning i rød- og svartelistebedet. Foto: Ulla Schildt

Ansatte ved NHM har vært engasjert i bekjempelsen av problematiske plantearter på øyene i indre Oslofjord siden 2004, og i det pågående nasjonale arbeidet med en oppdatert norsk rødliste. Vi deltok også i arbeidsgruppen for Fylkesmannens Handlingsplan for fremmede arter i Oslo og Akershus som ble ferdig i juni 2010.

Eksempler på svartelistete arter

Norsk rødliste

Norsk Rødliste er en oversikt over arter som er truete i vårt land. Den viser hvilke arter som er mest truet – og ikke minst hvorfor. Rødlista er viktig for forvaltning, arealplanlegging og bevaring av biologisk mangfold.

Norsk svarteliste

Norsk svarteliste er en liste over fremmede arter og en start på risikovurdering av et utvalg av disse. Blant planter kan det ofte være vanskelig å skille mellom hvilke som er fremmede og hvilke som etter lang tid bør aksepteres som hjemmehørende i Norge.

Publisert 18. aug. 2010 15:23 - Sist endret 6. mai 2019 15:45